ผศ. ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
About
title
About Me
content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี

Services
title
My Services
content
service item
คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D.Linguistics University of Adelaide, Australia
- ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มศว.พิษณุโลก

service item
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

service item
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2556–2560 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ปี พ.ศ. 2548–2551 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2540–2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Price Tables
สายตรงอธิการบดี