ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.) 1/2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 19 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 1-8 ตุลาคม 2563
2.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 กันยายน 1 ตุลาคม 2563
3.) 38/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 115 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16 กย-2 ตค.2563
4.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 115 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 - 15 กันยายน 2563
5.) 37/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2-11 กย.2563
6.) 36/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2-11 กย.2563
7.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 สค.-1 กย.2563
8.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 สค.-1 กย.2563
9.) 35/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 27 สค.-8 กย.2563
10.) 34/2563 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อสภาพ จำนวน 224 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 11 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. -09.30 น.
11.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21-26 สิงหาคม 2563
12.) 33/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาหญิง Uni - dorm ๘ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11 - 19 สิงหาคม 256
13.) 32/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-18 สิงหาคม 2563
14.) ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาหญิง Uni - dorm ๘ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5-10 สิงหาคม 2563
15.) ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563
16.) 31-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 15-22 กค. 2563
17.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2563
18.) ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 9-16 กรกฎาคม 2563
19.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2563
20.) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 23 -30 มิถุนายน 2563
21.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17-22 มิถุนายน 2563
22.)  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนบริบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2 - 10 มิถุนายน 2563
23.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาหญิง Uni - dorm 8 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 พค 2 มิย. 2563
24.) ปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-11 มิถุนายน 2563
25.) ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 พค. - 2 มิย. 2563
26.)  26/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสำหรับโหนดหลัก 10 GB จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 15-22 พฤษภาคม 2563
27.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสำหรับโหนดหลัก 10 GB จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22-27 เมษายน 2563
28.) 25/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 17-24 เมษายน 2563
29.) 24/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเวทีกลางแจ้งและลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 เมษายน 2563
30.) 23/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 เมษายน 2563
31.) 22/2563 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 15-22 เมษายน 2563
32.) 21-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 เมษายน 2563
33.) 20-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 เมษายน 2563
34.) 19-2563 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนมอบ(เบเกอรี่) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 เมษายน 2563
35.) 18-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ หลัง ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 เมษายน 2563
36.) 17-2563 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 9-16 เม.ย 2563
37.) 16/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 -13 เม.ย 2563
38.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 มีค.-3 เม.ย 2563
39.) 15-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 30 มีค.-7 เม.ย 2563
40.) 14-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารขั้นสูง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 30 มีค.-7 เม.ย 2563
41.) 13/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนมอบ(เบเกอรี่) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 30 มีค.-7 เม.ย 2563
42.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มีค.-2 เม.ย.63
43.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มีค.-2เม.ย.63
44.) 12/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 มีค.-1 เม.ย 2563
45.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24-27 มีนาคม 2563
46.) ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18-23 มีนาคม 2563
47.) 11-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11-27 มีนาคม 2563
48.) 10/2563 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-17 มีนาคม 2563
49.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5-10 มีนาคม 2563
50.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4-9 มีค. 2563
51.) 9/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3-19 มีนาคม 2563
52.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กพ. - 2 มีค. 2563
53.) 8/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 กุมภาพันธ์ 2563
54.) 7/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 กุมภาพันธ์ 2563
55.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2563
56.) ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2563
57.) 6/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 15-22 มกราคม 2563
58.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9-14 มกราคม 2563
59.) 5/2563 จ้างซ่อมแซมตลิ่งหนองบัวน้อย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 ธันวาคม 2562
60.) ร่างประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมตลิ่งหนองบัวน้อย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562
61.) 4-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6 - 13 พฤศจิกายน 2562
62.) 3/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6 - 13 พฤศจิกายน 2562
63.) 2/2563 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 164 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. -09.30 น.
64.)  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2562
65.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2562
66.) 1/2563 ประกวดราคาเช่าเช่า BandWidth และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2-9 ตุลาคม 2562
67.) 55/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 17 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562
68.)  54/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 กันยายน 2562
69.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10-13 กันยายน 2562
70.) 53/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 9-16 กันยายน 2562
71.) 52/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-13 กันยายน 2562
72.) 51/2562 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3-10 กันยายน 2562
73.) 50/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3-10 กันยายน 2562
74.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3- 6กันยายน 2562
75.) ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2-5 กันยายน 2562
76.)  ร่างประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562
77.) ร่าง ประกวดราคาเช่าเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562
78.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562
79.) 49/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 19-26 สิงหาคม 2562
80.) ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562
81.) 48/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
82.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2562
83.) 47/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา CRRU Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 9-30 กรกฎาคม 2562
84.) 46/2562 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 21-28 มิถุนายน 2562
85.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา CRRU Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 3 -8 กรกฎาคม 2562
86.) 45/2562 ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 209 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 2 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. -09.30 น.
87.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 มิถุนายน 2562
88.) ร่างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 มิถุนายน 2562
89.) 44/2562ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
90.) 43/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11-18 มิถุนายน 2562
91.) 42/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร Lecture theater คณะมนุษยศาสตร์,ครุศาสตร์(หลังเก่า) และอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 11-18 มิถุนายน 2562
92.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2562
93.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร Lecture theater คณะมนุษยศาสตร์,ครุศาสตร์(หลังเก่า) และอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2562
94.) 41/2562 ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 122 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 6 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
95.) 40/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 24 พค.-31 พค.2562
96.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17-23 พค.2562
97.) 39/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนบริบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 พฤษภาคม 2562
98.) 38/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 17-24 เมาษายน 2562
99.) 37/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-11 มีนาคม 2562
100.) 36/2562 ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-11 มีนาคม 2562
101.) 35/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 426 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 11 มี.ค. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
102.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กพ. - 1 มีค. 2562
103.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กพ. - 1 มีค. 2562
104.) 34/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 438 รายการ ขายแบบ : รับใบเสนอราคา 25 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-09.30 น.
105.) 33/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
106.) 32/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
107.) 31/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-21 กุมภาพันธ์ 2562
108.) 30/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-28 กุมภาพันธ์ 2562
109.) 29/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-28 กุมภาพันธ์ 2562
110.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
111.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
112.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
113.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
114.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7-12 กุมภาพันฑ์ 2562
115.) 28/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-13 กุมภาพันธ์ 2562
116.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 มค. - 5 กพ. 2562
117.)  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 มค. - 5 กพ. 2562
118.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๕,๐๐๐ Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22 - 25 มกราคม 2562
119.) 26/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 มกราคม 2562
120.) 25/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14-21 มกราคม 2562
121.) 24/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุยาน้ำสมุนไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกล่อง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14-30 มกราคม 2562
122.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 - 15 มกราคม 2562
123.) 23/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : กำหนดรับใบเสนอราคา 17 มค.2562 เวลา 09.00-09.30 น.
124.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 มกราคม 2562
125.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุยาน้ำสมุนไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกล่อง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 มกราคม 2562
126.) 22/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7 - 23 มกราคม 2562
127.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 27 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562
128.) 21/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 27 ธันวาคม 2561-14 มกราคม 2562
129.) 20/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 20 - 27 ธันวาคม 2561
130.) 19/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14 - 21 ธันวาคม 2561
131.) 18/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฯ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบาสคณะอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 14 - 21 ธันวาคม 2561
132.) 17/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามเทนนิส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
133.) 16/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามบาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
134.) 15/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13 - 20 ธันวาคม 2561
135.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมฯ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบาสคณะอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2561
136.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-13 ธันวาคม 2561
137.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
138.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามเทนนิส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
139.) ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามบาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6-12 ธันวาคม 2561
140.) 14/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 134 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 11 ธค.61 เวลา 09.00-09.30 น.
141.) 13/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 23-28 ธันวาคม 2561
142.) 9/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 134 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 27 พย.61 เวลา 09.00-09.30 น.
143.) 12/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 พฤศจิกายน 2561
144.) 11/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-23 พฤศจิกายน 2561
145.) 8/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 13-20 พฤศจิกายน 2561
146.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
147.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
148.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ All in one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 พฤศจิกายน 2561
149.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7- 12 พฤศจิกายน 2561
150.) 7/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2 - 9 พฤศจิกายน 2561
151.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
152.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 11 ตุลาคม 2561
153.) 6/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 ตุลาคม 2561
154.) 5/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะและปรับปรุงห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
155.) 4/2562 ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร กลุ่มโซนอาคารเรียนเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
156.) 3/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
157.) 2/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2561
158.) 1/2562 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 356 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 11 ตค.2561 เวลา 09.00 - 09.30 น.
159.) 64/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 26 กันยายน -3 ตุลาคม 2561
160.) 63/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 26 กันยายน -12 ตุลาคม 2561
161.) 62/2561 ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 21 - 28 กันยายน 2561
162.) 61/2561 ประกวดราคาเช่าค่าเช่า BandWidth และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 21 - 28 กันยายน 2561
163.) ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 กันยายน 2561
164.) ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 กันยายน 2561
165.) ร่างประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 กันยายน 2561
166.) ร่างประกวดราคาเช่าค่าเช่า BandWidth และค่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-20 กันยายน 2561
167.) 60/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-20 สิงหาคม 2561
168.) 59/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 สิงหาคม 2561
169.) 58/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 8-16 สิงหาคม 2561
170.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 416 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 15 สค.2 561 เวลา 09.00 - 09.30 น.
171.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 สิงหาคม 2561
172.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2-7 สิงหาคม 2561
173.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2-7 สิงหาคม 2561
174.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 444 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 กค. 2561 เวลา 09.40 - 10.10 น.
175.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2 -5 กรกฎาคม 2561
176.) 55/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18 - 25 มิถุนายน 2561
177.) 54/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 100,101,102 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18 - 25 มิถุนายน 2561
178.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารย์ 13-18 มิถุนายน 2561
179.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 มิถุนายน 2561
180.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 100,101,102 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 12-15 มิถุนายน 2561
181.) 53/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 16-23 พฤษภาคม 2561
182.) 52/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-21 พษภาคม 2561
183.) 51/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-21 พษภาคม 2561
184.) ร่างประกวดราคาร่างจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9-15 พฤษภาคม 2561
185.) ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-10 พฤษภาคม 2561
186.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 7-10 พฤษภาคม 2561
187.) 50/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 เม.ย - 2 พค.61
188.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
189.) 49/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 25 เม.ย - 2 พค.61
190.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 25 เมษายน 2561
191.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 19 - 24 เมษายน 2561
192.) 48/2561 ประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 18-25 เมษายน 2561
193.) ร่างประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 17 เมษายน 2561
194.) เปลี่ยนแปลงประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น
195.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 9 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น
196.) 47/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 29 มีค.- 5 เม.ย 2561
197.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 มีนาคม 2561
198.) 45/2561 ประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7-14 มีนาคม 2561
199.) 44/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7-14 มีนาคม 2561
200.) 43/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 65000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 26 กพ. - 6 มีค. 2561
201.) ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 65000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 -23 ก.พ 2561
202.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : กำหนดดูครุภัณฑ์ 27 กพ. 2561 เวลา 09.40 - 10.10 น.
203.) 41/2561 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
204.) 40/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 5 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
205.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 6 กพ. 2561 เวลา 09.00-09.30 น.
206.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 ม.ค. - 2 ก.พ 2561
207.) 39/2561 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
208.) 38/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
209.) 37/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
210.) 36/2561 ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
211.) 34/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 22-29 มกราคม 2561
212.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน จำนวน 5,000 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 22-25 มกราคม 2561
213.) ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 22 -29 มกราคา 2561
214.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 30 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-09.30 น.
215.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 มกราคม 2561
216.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 มกราคม 2561
217.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 22 มกราคม 2561
218.) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 -18 มกราคม 2561
219.) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 -18 มกราคม 2561
220.) 32/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 18 มกราคา 2561
221.) 31/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 11 มกราคม 2561
222.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25- 28 ธันวาคม 2560
223.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25- 28 ธันวาคม 2560
224.) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน เลขที่ 28/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15-22 ธันวาคม 2560
225.) 30/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 18-25 ธันวาคม 2560
226.) 29/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 18-25 ธันวาคม 2560
227.) 28/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15-22 ธันวาคม 2560
228.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
229.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
230.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-15 ธันวาคม 2560
231.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2560
232.) ร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 8-14 ธันวาคม 2560
233.) 26/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 7 -15 ธันวาคม 2560
234.) 25/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7 -15 ธันวาคม 2560
235.) 24/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-14 ธันวาคม 2560
236.) 23/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 4-14 ธันวาคม 2560
237.) ร่างประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 1-7 ธันวาคม 2560
238.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
239.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
240.) ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
241.) 22/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
242.) 21/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
243.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
244.) 20/2561 ประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
245.) 19/2561 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
246.) 18/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 23 - 28 พฤศจิกายน 2560
247.) 17/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 22 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560
248.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 พฤศจิกายน 2560
249.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-28 พฤศจิกายน 2560
250.) ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 22 - 27 พฤศจิกายน 2560
251.) ร่างประกวดราคาซื้อม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 21 -24 พฤศจิกายน 2560
252.) ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 21 -24 พฤศจิกายน 2560
253.) 15/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 16-30 พฤศจิกายน 2560
254.) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 16-21 พฤศจิกายน 2560
255.) 14/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 10-17 พฤศจิกายน 2560
256.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 10-15 พฤศจิกายน 2560
257.) ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 10-15 พฤศจิกายน 2560
258.) 13/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7- 15 พฤศจิกายน 2560
259.) 12/2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 7- 15 พฤศจิกายน 2560
260.) 11/2561 ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop ) ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-23 พฤศจิกายน 2560
261.) 10/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 6-22 พฤศจิกายน 2560
262.) 9/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร31ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560
263.) TOR ประกวดราคาซื้อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop ) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ? มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
264.) TOR ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED และเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
265.) 8/2561 ประกวดราคาจ้างบูรณะปรับปรุงสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 24 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560
266.) TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 30 ตุลาคม 2560
267.) 7/2560 จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 19 - 30 ตุลาคม 2560
268.) 6/2561 จ้างปรับปรุงอาคารหอปรัชญา ร.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 12- 17 ตุลาคม 2560
269.) 5/2561 ประกวดราคาจ้างจัดทำลานจอดรถอาคารหอปรัชญา ร.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 12- 17 ตุลาคม 2560
270.) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 3 - 10 ตุลาคม 2560
271.) 4/2561 ประกวดราคาเช่าเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
272.) 3/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
273.) 2/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 3 - 10 ตุลาคม 2560
274.) 1/2561 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลาง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : กำหนดโหลดเอกสาร 2-9 ตุลาคม 2560
275.) TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลาง ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 25-28 กันยายน 2560
276.) 82/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(Backup Site) จำนวน 1 ระบบ(1,500,000.-) ขายแบบ : 21 - 31 สิงหาคม 2560
277.) 81/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,252,900.-) ขายแบบ : 21 - 31 สิงหาคม 2560
278.) 80/2560 กำหนดรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน ขายแบบ : -
279.) 79/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 43 รายการ (464 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
280.) 78/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
281.) 77/2560 จ้างก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ผลิตยาไทย อาคารแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 12-19 กรกฎาคม 2560
282.) 75/2560 ซื้อรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี(2,000,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 กรกฎาคม 2560
283.) 74/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 5 - 17 กรกฎาคม 2560
284.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ผลิตยาไทย อาคารแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 7 กรกฎาคม 2560
285.) 73/2560 จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี(840,000.-) ขายแบบ : 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
286.) 72/2560 จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถอาคารสำนักงานอธิการบดี(848,000.-) ขายแบบ : 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
287.) 71/2560 จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง (1,690,600.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
288.) 70/2560 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา (อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการเดิม)(1,179,000.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2560
289.) 69/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2560
290.) 68/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 15-26 มิถุนายน 2560
291.) ยกเลิก ประกาศเลขที่ 67/2560 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
292.) 67/2560 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง(566,300.-) ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
293.) 66/2560 จัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง(1,690,600.-) ขายแบบ : 6-16 มิถุนายน 2560
294.) 65/2560 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา(อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการเดิม) (1,190,000.-) ขายแบบ : 4 - 15 พฤษภาคม 2560
295.) 64/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 36 รายการ (412 ชิ้น)(11,271.-) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 22 มีนาคม 2560
296.) 63/2560 จ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(571,400.-) ขายแบบ : 6 - 16 มีนาคม 2560
297.) 62/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(926,280.-) ขายแบบ : 6-16 มีนาคม 2560
298.) 61/2560 ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560
299.) 60/2560 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและปรับปรุงอาคารโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี (638,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560
300.) 60/2560 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและปรับปรุงอาคารโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี (638,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560
301.) 59/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
302.) 59/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ(641,500.-) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
303.) 58/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 28 กพ. 2560
304.) 57/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(500,500.-) ขายแบบ : 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
305.) 56/2560 ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 8-16 กุมภาพันธ์ 2560
306.) ร่าง TOR ซื้อ- ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS จำนวน 1 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 2- 7 กุมภาพันธ์ 2560
307.) 55/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ(855,200.-) ขายแบบ : 19 - 30 มกราคม 2560
308.) 54/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(728,500.-) ขายแบบ : 16 - 26 มกราคม 2560
309.) 53-2560 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) พร้อมติดตั้ง(840,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 มกราคม 2560
310.) 52/2560 ซื้อระบบดับแพลิงสำหรับศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมติดตั้ง(1,500,000.-) ขายแบบ : 11-23 มกราคม 2560
311.) 51/2560 จ้างเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไปยังอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(571,400.-) ขายแบบ : 11-23 มกราคม 2560
312.) 50/2560 จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3600 ANSI Lumen(518,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
313.) 49/2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส(1,750,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
314.) 48/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(699,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
315.) 47/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,419,500.-) ขายแบบ : 16 - 26 ธันวาคม 2560
316.) 45/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 7-19 ธันวาคม 2559
317.) 46/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท(82 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 20 ธค. 2559
318.) 45/2560 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 7-19 ธันวาคม 2559
319.) 44/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,624,900.-) ขายแบบ : 7- 19 ธันวาคม 2559
320.) 43/2560 จ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(1,959,000.-) ขายแบบ : 6-16 ธันวาคม 2559
321.) 42/2560 จ้างต่อเติมอาคารและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ(1,755,800.-) ขายแบบ : 6-16 ธันวาคม 2559
322.) 41/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,017,896.-) ขายแบบ : 1 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2559
323.) 40/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,559,000.-) ขายแบบ : 1 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2559
324.) 39/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559
325.) 38/2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส จำนวน 5 ชุด(1,750,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
326.) 37/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(660,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
327.) 36/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(682,200.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
328.) 35/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,870,400.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
329.) 34/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,419,500.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
330.) 33/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,589,000.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
331.) 32/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,208,200.-) ขายแบบ : 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
332.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 29 พฤศจิกายน 2559
333.) 31/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,960,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
334.) 30/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,616,800.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
335.) 29/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,851,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
336.) 28/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ(1,605,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
337.) 27/2559 จ้างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(851,000.-) ขายแบบ : 22 พฤศจิกายน - 2 ธค. 59
338.) 26/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 22 พฤศจิกายน - 2 ธค. 59
339.) 25/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(991,890.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
340.) 24/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,509,300.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
341.) 23/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,508,100) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
342.) 22/2560 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(608,000.-) ขายแบบ : 16-28 พฤศจิกายน 2559
343.) 21/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 4 ประเภท(82 ชิ้น) ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 23 พย. 2559
344.) 20/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ(1,438,500.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
345.) 19/2560 จ้างต่อเติมอาคารและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ(1,755,800.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
346.) 18/2560 จ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(1,959,000.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
347.) 17/2560 จ้างต่อเติมห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (998,000.-) ขายแบบ : 9-21 พฤศจิกายน 2559
348.) 16/2560 จ้างต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษา(1,714,700.-) ขายแบบ : 9 - 21 พฤศจิกายน 2559
349.) 15/2560 จ้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน และต่อเติมและพัฒนาอาคารปฏิบัติการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขายแบบ : 4-14 พฤศจิกายน 2559
350.) 14/2560 สอบราคาจ้างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินภายในสระนพเก้า ขายแบบ : 4-14 พฤศจิกายน 2559
351.) 13/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
352.) 12/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
353.) 13/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ(3,884,100.-) ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
354.) 12/2560 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์(2,870,000.-) ขายแบบ : 1-8 พฤศจิกายน 2559
355.) 9/2560 เปลี่ยนแปลง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
356.) 11/2560 ประกวดราคาซื้อชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5,000,000.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
357.) ร่าง TOR ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 31 ตุลาคม 2559
358.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 31 ตุลาคม 2559
359.) 10/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ(1,559,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
360.) 9/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,419,200.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
361.) 8/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,000,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
362.) ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลว. 20 ตุลาคม 2559 ขายแบบ : -
363.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 26 ตุลาคม 2559
364.) ร่าง TOR จัดซื้อชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 26 ตุลาคม 2559
365.) 6/2560 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 28 ต.ค. 2559
366.) 5/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติ(1,760,000.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
367.) 4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ(1,122,700.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
368.) 3/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,720,700.-) ขายแบบ : 13-25 ตุลาคม 2559
369.) 2/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 10-17 ตุลาคม 2559
370.) 1/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,930,000.-) ขายแบบ : 4-14 ตุลาคม 2559
371.)  ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2559
372.) 104/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 11 ต.ค. 2559
373.) 98/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบาราคา ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
374.) 103/2559 สอบราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ(ราคากลาง 560,000.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2559
375.) 102/2559 สอบราคาเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี(ราคากลาง 510,000.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2559
376.) 101/2559 สอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย(ราคากลาง 1,201,000.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
377.) 100/2559 สอบราคาจ้างเทถนน อาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ (ราคากลาง 750,000.- ) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
378.) 99/2559 สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (ราคากลาง 1,900,800.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
379.) 98/2559 สอบราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ราคากลาง 1,201,000.-) ขายแบบ : 15 - 26 กันยายน 2559
380.) 97/2559 ซื้อสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 10,000 licenses ระยะเวลา 1 ปี(2,000,000.-) ขายแบบ : 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
381.) 96/2559 จัดซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง(695,500.-) ขายแบบ : 2 - 15 สิงหาคม 2559
382.) 95/2559 จ้างก่อสร้างห้องสำนักงานสำนักสื่อสารองค์กร(700,000.-) ขายแบบ : 2 - 15 สิงหาคม 2559
383.) 94/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED(482,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
384.) 94/2559 สอบราคาซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 964 หลอด (482,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
385.) 93/2559 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์(1,765,430.-) ขายแบบ : 13-26 กรกฎาคม 2559
386.) 92/2559 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ (1,044,000.-) ขายแบบ : 13-26 กรกฎาคม 2559
387.) 91/2559 จัดซื้อเสื้อสูทพิธีการ จำนวน 800 ตัว(1,200,000.-) ขายแบบ : 8-25 กรกฎาคม 2559
388.) 90/2559 สอบราคาจัดซ์้อเสื้อ Freshy จำนวน 3,885 ตัว(582,750.-บาท) ขายแบบ : 4 - 14 กรกฎาคม 2559
389.) 89/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 30 ประเภท ขายแบบ : รับฟังคำชี้แจง วันที่ 12 ก.ค 2559
390.) 88/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
391.) 88/2559 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ(1,765,430.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
392.) 87/2559 สอบราคาจั้ดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(859,350.-) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
393.) 86/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อโปรเจคเตอร์ ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
394.) 86/2559 จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์(828,800.-) ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
395.) 85/2559 จ้างติดตั้่งสายใยแก้วนำแสง(903,400.-) ขายแบบ : 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
396.) 84/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 7-19 เมษายน 2559
397.) 82/2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจัดซื้อยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จำนวน 2 คัน ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
398.) 83/2559 จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนสาธิต(770,000.-) ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
399.) 82/2559 ซื้อยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จำนวน 2 คัน(1,087,000.-) ขายแบบ : 15-25 มีนาคม 2559
400.) 81/2559 จ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จำนวน 1 คัน(1,915,300.-) ขายแบบ : 9-21 มีนาคม 2559
401.) 80/2559 ซื้อรถยนต์(รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (1,729,000.-) ขายแบบ : 9-21 มีนาคม 2559
402.) 79/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์(1,176,000.-) ขายแบบ : 2-14 มีนาคม 2559
403.) 78/2559 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์(1,206,000.-) ขายแบบ : 2-14 มีนาคม 2559
404.) 77/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ(895,892.-) ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
405.) 76/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ(1,410,000.-) ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
406.) 75/2559 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง (1,338,000.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2559
407.) 74/2559 จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง(930,000.-) ขายแบบ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
408.) 73/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
409.) 72/2559 สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่อง(1,150,000.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
410.) 71/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(753,400.-) ขายแบบ : 12-23 กุมภาพันธ์ 2559
411.) 70/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(585,600.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
412.) 69/2559 จ้างติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำประปาฯ(758,000.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
413.) 68/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(596,305.-) ขายแบบ : 10-23 กุมภาพันธ์ 2559
414.) 67/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 ประเภท ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 16 กพ. 2559 เวลา 09.00-09.30 น.
415.) 66/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 29 มค. - 8 กพ. 2559
416.) 65/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.- บาท) ขายแบบ : 29 มค. - 8 กพ. 2559
417.) 64/2559 จ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 21 -28 มกราคม 2558
418.) 63/2559 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารไบโอเทค ๒(1,717,000.) ขายแบบ : 20 มค. - 2 กพ. 2559
419.)  ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 20 มกราคม 2559
420.) 62/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 12-19 มกราคม 2559
421.) 61/2559 จ้างเปลี่ยนโคมไฟสนามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(1,510,000.-บาท) ขายแบบ : 6-18 มกราคม 2559
422.) 60/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 6-13 มกราคม 2559
423.) 59/2559 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารยุพราชฯ(1,697,000.-) ขายแบบ : 5-15 มกราคม 2559
424.) 56/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้่อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2) ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
425.) 58/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(876,000.-) ขายแบบ : 25 ธันวาคม 2558-6 มกราคม 2559
426.) 57/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 24 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคา 2559
427.) 56/2559 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้่อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
428.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 17-23 ธันวาคม 2558
429.) 56/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,027,200.-) ขายแบบ : 16-28 ธันวาคม 2558
430.) 55/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องยืนยันผลด้วยเทคนิค Mass Spectrometry พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 11-18 ธันวาคม 2558
431.) 54/2559 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(986,000.-) ขายแบบ : 4-15 ธันวาคม 2558
432.) 53/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(876,600.-) ขายแบบ : 4-15 ธันวาคม 2558
433.) 52/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2-15 ธันวาคม 2558
434.) 51/2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 2-15 ธันวาคม 2558
435.) 50/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2558
436.) 49/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,449,200.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
437.) 48/2559 ซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ(640,000.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
438.) 47/2559 สอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (SAN Storage) (1,166,135.-) ขายแบบ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
439.) 44/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,522,800.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558
440.) 43/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(1,895,500.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558
441.) 46/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
442.) 45/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
443.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
444.) ร่างTOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
445.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 30 พฤศจิกายน 2558
446.) 42/2559 ซื้อเครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบางฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3,000,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
447.) 41/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(780,000.-บาท) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
448.) 40/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,532,800.-บาท) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
449.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2558
450.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 23-26 พฤศจิกายน 2558
451.) ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ 19 - 24 พฤศจิกายน 2558
452.) 39/2559 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายแบบ : 19 - 26 พฤศจิกายน 2558
453.) 38/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,880,000.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2558
454.) 37/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,767,800.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2558
455.) 36/2559 จ้างปรับปรุงพื้นลานหน้าสถาบันวิจัย(770,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
456.) 35/2559 จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(899,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
457.) 34/2559 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ อาคารบริหารงานกลาง(629,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
458.) 33/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์ 1 (570,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
459.) 32/2559 จัดซื้อรถพร้อมประกอบ จำนวน 1 คัน(580,800.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
460.) 31/2559 จัดซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง(1,960,000.-) ขายแบบ : 11-23 พฤศจิกายน 2558
461.) 30/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บ่มเพาะ(573,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
462.) 29/2559 จ้างขยายระบบไฟฟ้าประตู 3(988,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
463.) 28/2559 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(986,000.-) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
464.) 27/2559 จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบบ้าน (816,000.-บาท) ขายแบบ : 6-17 พฤศจิกายน 2558
465.) 26/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,669,200.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
466.) 25/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,141,100.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
467.) 24/2559 จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม(860,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
468.) 23/2559 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง(977,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
469.) 22/2559 จ้างปรับปรุงภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ(567,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
470.) 21/2559 จ้างปรับปรุงห้อง อาคารบริหารงานกลาง(1,340,000.-) ขายแบบ : 4-16 พฤศจิกายน 2558
471.) 20/2559 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 105 ชิ้น(วงเงิน 13,274.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 10 พย. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
472.) 19/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารตึก 42(558,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
473.) 18/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักวชิบริหารรัฐกิจ(849,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
474.) 17/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม(634,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
475.) 16/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์(523,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
476.) 15/2559 สอบราคาจัดซื้ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,097,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
477.) 14/2559 สอบราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา(2,000,000.-) ขายแบบ : 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
478.) 13/2559 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบติดตัวบุคคล(1,754,800.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
479.) 12/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,622,900.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
480.) 11/2559 จ้างปรับปรุงพื้นลาน หน้าสำนักวิชาบัญชีฯ(595,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
481.) 10/2559 จ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ สำนักคอมฯ(586,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
482.) 9/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart classroom(516,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
483.) 8/2559 จ้างปรับปรุงสนามอัฒจันทร์สนามกีฬาฯ(988,000.-) ขายแบบ : 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
484.) 7/2559 จ้างเปลี่ยนหลังคาและทาสีภายนอกอาคารเรียนรวม 2 (642,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
485.) 6/2559 จ้างปรับปรุงหลังคาภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง(755,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
486.) 5/2559 จ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสารภีและอาคารการเวก โรงเรียนสาธิต(950,000.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
487.) 4/2559 จัดซื้อรถพร้อมประกอบ โครงการห้องปฏิบัติการการบริการอาหารเครื่องดื่ม(580,800.-) ขายแบบ : 19-29 ตุลาคม 2558
488.) 3/2559 จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง(1,960,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
489.) 2/2559 จัดซื้อรถขุด ขนาด 3.3 ตัน จำนวน 1 คัน(1,200,000.) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
490.) 1/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(939,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2558
491.) 155/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
492.) 155/2558 สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(1,988,240.-) ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
493.) 154/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 38 รายการ(1,996,750.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
494.) 153/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 28 รายการ(1,536,230.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
495.) 152/2558 จ้างทาสีกลุ่มอาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(770,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
496.) 151/2558 จ้างเคลือบผนังปูนและทาสีเพดานปูน อาคารบริหารงานกลางและเอนกประสงค์(1,258,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
497.) 150/2558 จ้างปรับปรุงห้องเรียน E-Learning ชั้น ๓ อาคารยุพราชวิทยมงคล(126,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
498.) 149/2558 จ้างต่อเติมประตู หน้าต่างเหล็กยืดนิรภัย อาคารบริหารงานกลาง(1,530,000.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
499.) 148/2558 จัดซื้อเสื้อ Freshy จำนวน 1,022 ตัว(153,300.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
500.) 147/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (19,968,000.-) ขายแบบ : 28 สิงหาคม 2558 - 3 กันยายน 2558
501.) 146/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง(180,800.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
502.) 145/2558 เช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(1,990,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
503.) 144/2558 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบริหารงานกลาง(440,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
504.) 143/2558 จัดซืั้อเครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 12 เครื่อง(258,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
505.) 142/2558 จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 14 ตัว(315,000.-) ขายแบบ : 20-31 สิงหาคม 2558
506.) ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 สิงหาคม 2558
507.) 141/2558 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม(173,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
508.) 140/2558 จ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนสาธิต(632,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
509.) 139/2558 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง(117,000.-) ขายแบบ : 17-27 สิงหาคม 2558
510.) 138/2558 จ้างปรับปรุงอาคาร 65(อาคารหอพักชาย)(1,576,000.-) ขายแบบ : 6-17 สิงหาคม 2558
511.) 137/2558 จ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(210,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
512.) 136/2558 จ้างปรับปรุงสำนักวิชากฎหมาย(253,000.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
513.) 135/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(687,200.-) ขายแบบ : 5 - 17 สิงหาคม 2558
514.) 134/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(350,800.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
515.) 133/2558 จ้างปรับปรุงอาคารยุพราช(กั้นผนังชั้น 1)(299,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
516.) 132/2558 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา(320,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
517.) 131/2558 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(910,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
518.) 130/2558 จ้างก่อสร้างอาคารน้ำดื่ม(1,650,000.-) ขายแบบ : 27 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
519.) 124/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 14-24 กรกฎาคม 2558
520.) 129/2558 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ จำนวน 3,428 เล่ม ขายแบบ : 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558
521.) 128/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 4 สค. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
522.) 127/2558 จ้างปรับปรุงราวระเบียง อาคารบริหารงานกลาง(160,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2558
523.) 126/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(120,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2558
524.) 125/2558 จัดซื้อรถรางเอนกประสงค์(1,300,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
525.) 124/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU (660,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
526.) 123/2558 จัดซื้อเครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ (280,000.-) ขายแบบ : 14- 24 กรกฎาคม 2558
527.) 122/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 122 รายการ(571,265.-) ขายแบบ : 9 - 20 กรกฎาคม 2558
528.) 121/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
529.) 120/2558 จัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็น(135,000.-) ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
530.) 119/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ(345,000.-) ขายแบบ : 7-17 กรกฎาคม 2558
531.) 118/2558 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ฯ อาคารบริหารงานกลาง(1,400,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
532.) 117/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี(541,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
533.) 116/2558 จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานอธิการบดี(1,567,000.-) ขายแบบ : 3-13 กรกฎาคม 2558
534.) 115/2558 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(180,800.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
535.) 114/2558 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ(206,000.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
536.) 113/2558 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ จำนวน 3,428 เล่ม(1,028,400.-) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
537.) 112/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ(860,000.-) ขายแบบ : 23 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2558
538.) 104/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
539.) 111/2558 จ้างปรับปรุงอาคารคณมนุษยศาสตร์(340,000.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
540.) 110/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(251,200.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
541.) 109/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,142,600.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
542.) 108/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(246,000.-) ขายแบบ : 15-25 มิถุนายน 2558
543.) 107/2558 จ้างเปลี่ยนกระเบื้องพื้นลานพระรูป สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(400,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
544.) 106/2558 จ้างปรับปรุงลานน้ำพุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(330,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
545.) 105/2558 สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์(448,000.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
546.) 104/2558 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(180,800.-) ขายแบบ : 9-19 มิถุนายน 2558
547.) 103/2558 วัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการระบบเครือข่าย(161,350.-) ขายแบบ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
548.) 102/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,942,900.-บาท) ขายแบบ : 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558
549.) 101/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
550.) 101/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(180,800.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
551.) 100/2558 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(295,000.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
552.) 99/2558 จ้างปรับปรุงห้องวิทยบริการ อาคารยุพราช(180,000.-) ขายแบบ : 18-28 พฤษภาคม 2558
553.) 98/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(300,000.-) ขายแบบ : 6-18 พฤษภาคม 2558
554.) 97/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(159,000.-) ขายแบบ : 6-18 พฤษภาคม 2558
555.) 96/2558 จัดซื้อเครื่องหมายนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 5 รายการ(264,692.-) ขายแบบ : 1 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2558
556.) 95/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(487,000.-) ขายแบบ : 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
557.) 94/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(227,100.-บาท) ขายแบบ : 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2558
558.) 91/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 20 -30 เมษายน 2558
559.) 93/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 18 รายการ(332,970.-บาท) ขายแบบ : 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
560.) 92/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 รายการ(150,000.-บาท) ขายแบบ : 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558
561.) 91/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ(159,000.-) ขายแบบ : 20-30 เมษายน 2558
562.) 90/2558 จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา(154,000.-) ขายแบบ : 20-23 เมษายน 2558
563.) 89/2558 จ้างปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารฯ(198,000.-) ขายแบบ : 20-23 เมษายน 2558
564.) 87/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
565.) 88/2558 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ(440,900.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
566.) 87/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,366,400.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
567.) 86/2558 จ้างต่อเติมหลังอาคารสำนักวิชาบัญชี(352,000.-) ขายแบบ : 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
568.) 85/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 49 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 09.00-09.30 น.
569.) 84/2558 จ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา(680,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2558
570.) 83/2558 จ้างปรับปรุงบริเวณจอดรถสำนักวิชาท่องเที่ยว(140,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2558
571.) 82/2558 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์(644,140.-) ขายแบบ : 12-23 มีนาคม 2558
572.) 81/2558 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย(242,450.-) ขายแบบ : 12-23 มีนาคม 2558
573.) 80/2558 จ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(635,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
574.) 79/2558 จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(252,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
575.) 78/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(391,200.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
576.) 77/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(415,000.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
577.) 76/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(866,500.-) ขายแบบ : 10 - 20 มีนาคม 2558
578.) 75/2558 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารฯ (2,500,000) ขายแบบ : 2 - 9 มีนาคม 2558
579.) 74/2558 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์(644,140.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
580.) 73/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(687,100.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
581.) 72/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(646,900.-) ขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
582.) ร่าง Tor จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟ รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
583.) 71/2558 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสวนสมเด็จฯ(317,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
584.) 70/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(180,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
585.) 69/2558 จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ(440,900.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
586.) 68/2558 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(295,000.-) ขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558
587.) 67/2558 จ้างปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์(195,000.-) ขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
588.) 66/2558 จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา (137,500.-) ขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
589.) 65/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(1,366,400.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
590.) 64/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(354,600.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
591.) 63/2558 จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน(1,200,000.-) ขายแบบ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2558
592.) 62/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(880,000.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
593.) 61/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(577,900.-) ขายแบบ : 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
594.) 60/2558 จ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่(248,00.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
595.) 59/2558 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ(207,000.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
596.) 58/2558 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนานาชาติ(1,121,000.-) ขายแบบ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2558
597.) 57/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(164,800.-) ขายแบบ : 3-13 กุมภาพันธ์ 2558
598.) 56/2558 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ(239,200.-) ขายแบบ : 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
599.) 55/2558 จัดซื้อชุดสอนแบบมัลติมีเดีย(704,000.-) ขายแบบ : 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
600.) 54/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(310,000.-) ขายแบบ : 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
601.) 53/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(837,200.-) ขายแบบ : 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
602.) 52/2558 จัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) (250,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 มกราคม 2558
603.) ยกเลิกประกาศสอบราคางานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
604.) 51/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด(351,000.-บาท) ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
605.) 50/2558 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการศึกษา(155,000.-บาท) ขายแบบ : 16-26 มกราคม 2558
606.) 49/2558 ซื้อรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(1,500,000.-) ขายแบบ : 14-26 มกราคม 2558
607.) 48/2558 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 25 ธค. 2557 เวลา 09.00-09.30 น.
608.) 45/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
609.) 44/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
610.) 47/2558 ซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๓๐ เครื่อง ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
611.) 46/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
612.) 45/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 12-23 ธันวาคม 2557
613.) 44/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(215,000.- บาท) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
614.) 43/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(550,000.-) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
615.) 42/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,447,800.-) ขายแบบ : 8-18 ธันวาคม 2557
616.) 41/2558 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ (190,000,000) ขายแบบ : 8-15 ธันวาคม 2557
617.) 40/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
618.) 33/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
619.) 30/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2557
620.) 40/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(228,140.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
621.) 39/2558 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์(690,000.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
622.) 38/2558 จ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต(1,400,000.-) ขายแบบ : 1-11 ธันวาคม 2557
623.) 37/2558 ซื้อป้ายแสดงผล LED Outdoor full color Display พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด (2,499,894) ขายแบบ : 1 - 8 ธค.57
624.) 36/2558 ครุภัณฑ์ 9 รายการ (930,000) ขายแบบ : 1 - 11 ธันวาคม 2557
625.) 35/2558 ซื้อซอฟแวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด (300,000.-) ขายแบบ : 1 - 11 ธันวาคม 2557
626.) 34/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (372,300.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558
627.) 33/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(329,000.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
628.) 32/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ประกาศ(280,000.-) ขายแบบ : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557
629.) ร่าง Tor งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 28 พฤศจิกายน 2557
630.) 31/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,005,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
631.) 30/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,170,000.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
632.) 29/2558 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ(512,030.-) ขายแบบ : 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
633.) ร่าง Tor จัดซื้อป้ายแสดงผล LED Outdoor full color Display พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557
634.) 28/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(594,800.-) ขายแบบ : 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
635.) 27/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(461,800) ขายแบบ : 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557
636.) 25/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
637.) 26/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(900,000.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
638.) 25/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(198,270.-) ขายแบบ : 17-27 พฤศจิกายน 2557
639.) 24/2558 งานปรับปรุงอาคารมิตรภาพไทย-จีน(1,740,000.-) ขายแบบ : 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2557
640.) 23/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ(1,588,200.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
641.) 22/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(1,703,200.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
642.) 21/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,850,000.-) ขายแบบ : 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557
643.) 20/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (3,320,000.-) ขายแบบ : 27 - 31 ตุลาคม 2558
644.) 6/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
645.) 7/2558 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
646.) 19/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(318,000.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
647.) 18/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,827,300.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
648.) 17/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,186,900.-) ขายแบบ : 20 - 31 ตุลาคม 2557
649.) 16/2558 ซื้อชุดเครื่องทำแห้ง (4,000,000) ขายแบบ : 20 - 24 ตุลาคม 2557
650.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (3,320,000.- บาท) รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 22 ตุลาคม 2557
651.) 15/2558 จ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต(1,400,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
652.) 14/2558 ซ์้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(111,500.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
653.) 13/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(900,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
654.) 12/2558 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(969,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 ตุลาคม 2557
655.) 11/2558 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง(233,400.-) ขายแบบ : 15 - 27 ตุลาคม 2557
656.) 10/2558 ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (437,300.-) ขายแบบ : 15 - 27 ตุลาคม 2557
657.) ร่าง Tor จัดซื้อชุดเครื่องทำแห้ง (Spray dryer) ขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 16 ตุลาคม 2557
658.) 9/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ขายแบบ : 13 - 17 ตุลาคม 2557
659.) 8/2558 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง(126,000.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
660.) 7/2558 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ(729,000.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
661.) 6/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(198,270.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
662.) 5/2558 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(123,600.-) ขายแบบ : 13-24 ตุลาคม 2557
663.) 4/2558 จ้างก่อสร้างยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน(300,000.-) ขายแบบ : 7-17 ตุลาคม 2557
664.) 3/2558 จ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารไบโอเทค(136,800.-) ขายแบบ : 7-17 ตุลาคม 2557
665.) 2/2558 จ้างปรับปรุงห้องเื้องผึ้ง และเอื้องสายหลวง(290,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2557
666.) 1/2558 จ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ(180,000.-) ขายแบบ : 6-16 ตุลาคม 2557
667.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 ตุลาคม 2557
668.) 123/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2557
669.) 123/2557 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(512,030.-) ขายแบบ : 16-26 กันยายน 2557
670.) 122/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ(302,110.-) ขายแบบ : 12 - 22 กันยายน 2557
671.) 115/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคารถกระบะไม้(อีแต๋น) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
672.) 121/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(135,500.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
673.) 120-2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(318,000.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
674.) 119/2557 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(787,680.-) ขายแบบ : 11-22 กันยายน 2557
675.) 118/2557 ประกาศอสบราคาจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้(184,500.-) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
676.) 117/2557 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ(666,000.-) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
677.) 116/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด(230,000) ขายแบบ : 10-22 กันยายน 2557
678.) 115/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อระกระบะไม้(อีแต๋น)(190,000) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
679.) 114/2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ (939,600.-) ขายแบบ : 9-19 กันยายน 2557
680.) 113/2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายฯ (3,446,900.-) ขายแบบ : 8 - 15 กันยายน 2557
681.) 108/2557 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
682.) 112/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (17,160,000.-) ขายแบบ : 3 - 9 กันยายน 2557
683.) 111/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (469,300.-) ขายแบบ : 2 - 12 กันยายน 2557
684.) ร่าง Tor ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโหนดหลัก (3,446,900.-) รับฟังคำวิจารณ์ 2 - 5 กันยายน 2557
685.) 110/2557 ประกวดราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (3,133,000) ขายแบบ : 1 - 5 กันยายน 2557
686.) 109/2557 จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต(1,836,600.-) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
687.) 108/2557 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง(186,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2557
688.) ร่าง Tor จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รับฟังคำวิจารณ์ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
689.) 107/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(931,000.-บาท) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
690.) 106/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(541,980.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
691.) ร่าง Tor เช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 29สิงหาคม 2557
692.) 105/2557 งานก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม(9,638,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557
693.) 104/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร ภาควิชาคหกรรม(280,000.-) ขายแบบ : 20 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
694.) 103/2557 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ อาคารวิทยาการจัดการ(290,000.-) ขายแบบ : 20 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
695.) 102/2557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ (3,446,900.- บาท) ขายแบบ : 20 - 26 สิงหาคม 2557
696.) 101/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(550,000.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
697.) 100/2557 สอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์(316,350.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
698.) 99/2557 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น(276,000.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
699.) 98/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(475,400.-) ขายแบบ : 14-25 สิงหาคม 2557
700.) ร่าง Tor จ้างก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม รับฟังคำวิจารณ์ 13 - 20 สิงหาคม 2557
701.) ร่าง Tor จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รับฟังคำวิจารณ์ 08 - 15 สิงหาคม 2557
702.) 97/2557 สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและสืบค้น ศูนย์อาเซียนศึกษา(1,995,000.-) ขายแบบ : 7-18 สิงหาคม 2557
703.) 96/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(245,000.-) ขายแบบ : 5-15 สิงหาคม 2557
704.) 95/2557 จ้างปรับปรุงระบบน้ำดิบ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย(216,000.-) ขายแบบ : 5-15 สิงหาคม 2557
705.) 94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (15,976,000.- บาท) ขายแบบ : 4 - 8 สิงหาคม 2557
706.) 90/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 10 หลัง(185,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
707.) 93/2557 จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิตฯ(688,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
708.) 92/2557 จ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์(918,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
709.) 91/2557 จ้างพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑(530,000.-บาท) ขายแบบ : 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
710.) ร่าง Tor ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รับฟังคำวิจารณ์ 28 - 31 กรกฎาคม 2557
711.) 90/2557 ซ์้อเต้นท์ จำนวน 10 หลัง(185,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
712.) 89/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(299,000) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
713.) 88/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ(13,135.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 28 กค. 2557 เวลา 09.00-09.30 น
714.) 87/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์(850,000.-) ขายแบบ : 16-28 กรกฎาคม 2557
715.) 86/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์อาคารมนุษยศาสตร์(125,000.-) ขายแบบ : 16-28 กรกฎาคม 2557
716.) 85/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ(541,980.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2557
717.) 84/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็นฯ(641,620.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2557
718.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 23 - 26 มิถุนายน 2557
719.) 83/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ อาคารไบโอเทค (540,000.-) ขายแบบ : 20-30 มิถุนายน 2557
720.) 82/2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน(300,000.-) ขายแบบ : 20-30 มิถุนายน 2557
721.) 81/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2557
722.) 81/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(299,000) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2557
723.) 80 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารยุพราชวิทยมงคล ขายแบบ : 5 - 12 มิถุนายน 2557
724.) 79/2557 สอบราคาจ้างทาสีสนามแบดมินตัน(164,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
725.) 78/2557 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หน้าอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว(199,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
726.) 77/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(145,000) ขายแบบ : 2 - 12 มิถุนายน 2557
727.) 76/2557 สอบราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถยนต์งานยายพาหนะ(425,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
728.) 75/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์(148,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
729.) 74/2557 จัดซื้อรถกอล์ฟ จำนวน 1 คัน(214,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
730.) 73/2557 จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง(230,000) ขายแบบ : 26 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2557
731.) 71/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ(232,000) ขายแบบ : 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2557
732.) 72/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(253,620) ขายแบบ : 30 เเมษายน- 15พฤษภาคม 2557
733.) 70/2557 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(2,500,000.-) ขายแบบ : 25 - 30 เมษายน 2557
734.) 69/2557 จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสำนักวิชาบัญชี(140,800) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
735.) 68/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น(135,800.-) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
736.) 67/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน(201,000.-) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
737.) 66/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(440,000) ขายแบบ : 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557
738.) ร่าง Tor งานซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับฟังคำวิจารณ์ 18 - 23 เมษายน 2557
739.) 65/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(363,620.-) ขายแบบ : 20-31 มีนาคม 2557
740.) 59/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
741.) 64/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(138,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
742.) 63/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
743.) 62/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(502,300.-บาท) ขายแบบ : 17 - 27 มีนาคม 2557
744.) 61/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(468,000) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
745.) 60/2557 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(469,000) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
746.) 59/2557 ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ(267,800) ขายแบบ : 13-24 มีนาคม 2557
747.) 52/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
748.) 58/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(827,300.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
749.) 57/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,500,000.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
750.) 56/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(992,600.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
751.) 55/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(919,300.-) ขายแบบ : 6-17 มีนาคม 2557
752.) 54/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(882,000.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
753.) 53/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(171,000.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
754.) 52/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(488,700.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
755.) 51/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(363,620.-) ขายแบบ : 4-14 มีนาคม 2557
756.) 50/2557 เปลี่ยนแปลงซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(267,800.-) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
757.) 50/2557 เปลี่ยนแปลงหัวข้อประกาศสอบราคา ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
758.) 49/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(8,135) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 4 มีค. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
759.) 50/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(267,800.-) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
760.) 48/2557 เครื่องรับสัญญาณ(1,200,000) ขายแบบ : 20 กพ. - 3 มี.ค 57
761.) ยกเลิกประกาศสอบราคา 46/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
762.) ยกเลิกประกาศสอบราคา 45/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
763.) ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ขายแบบ : 18-24 กุมภาพันธ์ 2557
764.) 47/2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา ขายแบบ : 18-24 กุมภาพันธ์ 2557
765.) 39/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 18 กพ. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
766.) 40/2557 ประกาศเปลี่ยนแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (167,600) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
767.) 46/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,500,000) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
768.) 45/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(992,600.-) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
769.) 44/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(754,000) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
770.) 43/2557 ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 12-24 กุมภาพันธ์ 2557
771.) ร่าง Tor งานปรับปรุงระบบประปา รับฟังคำวิจารณ์ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557
772.) 42/2557 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
773.) 41/2557 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one(700,000) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
774.) 40/2557 เครื่องคอมพิวเตอร์ (167,600) ขายแบบ : 10-20 กุมภาพันธ์ 2557
775.) 38/2557 จ้างปรับปรุงสำนักสื่อสารองค์กร(143,000) ขายแบบ : 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
776.) 37/2557 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราช(500,000) ขายแบบ : 5-17 กุมภาพันธ์ 2557
777.) ร่าง Tor งานปรับปรุงระบบประปา รับฟังคำวิจารย์ 28 - 31 มกราคม 2557
778.) 34/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
779.) 32/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
780.) 36/2557 จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(GPS)(1,200,000) ขายแบบ : 21-31 มกราคม 2557
781.) 35/2557 จัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ(1,300,000) ขายแบบ : 21-31 มกราคม 2557
782.) 34/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
783.) 33/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
784.) 32/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(1,820,900.-) ขายแบบ : 15-27 มกราคม 2557
785.) 30/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ ขายแบบ : -
786.) ราคากลางจ้างจัดทำทางเดินรองสระน้ำ(763,000.-) ขายแบบ : -
787.) ราคากลางงานต่อเติมห้องวิเคราะห์ยาสมุนไพร(829,000.-) ขายแบบ : -
788.) ราคากลางงานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์(199,000) ขายแบบ : -
789.) 31/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ(474,904) ขายแบบ : 9 - 20 มกราคม 2557
790.) 30/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(1,059,000) ขายแบบ : 9 - 20 มกราคม 2557
791.) 28/2557 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายแบบ : -
792.) 29/2557 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 103 ชิ้น ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 17 มค. 2557 เวลา 9.00 -9.30 น.
793.) 28/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง(167,600) ขายแบบ : 8-20 มกราคม 2557
794.) 27/2557 จ้างจัดทำทางเดินรอบสระน้ำ (763,000.-) ขายแบบ : 6-16 มกราคม 2557
795.) 26/2557 งานต่อเติมห้องวิเคราะห์ยาสมุนไพร(829,000.-) ขายแบบ : 2-13 มกราคา 2557
796.) 25/2557 งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์(199,000.-) ขายแบบ : 2-13 มกราคา 2557
797.) 24/2557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ : 23-27 ธันวาคม 2556
798.) 23/2557 จ้างปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์(281,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
799.) 22/2557 จ้างทาสีภายนอกอาคารโรงเรียนสาธิต(449,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
800.) 21/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,735,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
801.) 20/2557 ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด(290,000) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
802.) 19/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(378,700.-) ขายแบบ : 13-23 ธันวาคม 2556
803.) ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 11 ธันวาคม 2556
804.) 18/2557 จัดซื้อระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(800,000.-) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2556
805.) 17/2557 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ(1,910,600.-) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2556
806.) 16/2557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(172,000.-) ขายแบบ : 3-13 ธันวาคม 2556
807.) 15/2557 จ้างปรับปรุงหอประชุมสุพรรณิการ์(1,500,000.-) ขายแบบ : 3-13 ธันวาคม 2556
808.) 14/2557 จัดทำแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟ(200,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
809.) 13/2557 งานปรับปรุงห้องข้อมูลกลาง(562,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
810.) 12/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(384,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
811.) 11/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,650,000) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2556
812.) 10/2557 ซื้อบล๊อกตัวหนอน จำนวน 4 รายการ(444,000) ขายแบบ : 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
813.) 9/2557 ซื้อเครื่องปรับอากาศ(210,000) ขายแบบ : 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556
814.) 8/2557 สอบราคาจ้างจัดทำป้าหน้ามหาวิทยาลัย(ส่วนฐานล่าง)(937,000) ขายแบบ : 21-31 ตุลาคม 2556
815.) 7/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
816.) 6/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
817.) 4/2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
818.) 7/2557 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว (758,000) ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
819.) 6/2557 สอบราคาจ้างจัดทำแผงตาข่ายกั้นลูกกอล์ฟ(224,000) ขายแบบ : 14-24 ตุลาคม 2556
820.) 5/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 9 - 15 ตุลาคม 2556
821.) 4/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คณะวิทยาการจัดการ(495,000.-) ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
822.) 3/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ(220,000.-) ขายแบบ : 8-18 ตุลาคม 2556
823.) 2/2557 สอบราคาซื้อบล็อกตัวหนอน จำนวน 4 รายการ(444,000) ขายแบบ : 3-14 ตุลาคม 2556
824.) 1/2557 สอบราคาซื้อพรมทอแบบหนาพิเศษพร้อมติดตั้ง(193,750) ขายแบบ : 3-14 ตุลาคม 2556
825.) ร่าง Tor ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 8 ตุลาคม 2556
826.) 149/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ : 30 กันยายน 2556 - 4 ตุลาคม 2556
827.) 148/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์(1,129,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
828.) 147/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องพักชั้นล่าง อาคารยูนิดอร์ม (1,030,000.-) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
829.) 146/2556 สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม(716,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
830.) 145/2556 สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและต่อเติมอาคารสำนักวิชากฎหมาย(284,000) ขายแบบ : 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
831.) 149 ประกวดราคาเช่าเชื่อมอินเทอร์เน็ต ขายแบบ : 30 กันยายน 2556 - 4 ตุลาคม 2556
832.) ร่าง Tor ประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 กันยายน 2556
833.) 134/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
834.) 142/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารไบโอเทค (คหกรรม)(832,000) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
835.) 141/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายหน้ามหาวิทยาลัย(937,000) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
836.) 140/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(445,900) ขายแบบ : 18-30 กันยายน 2556
837.) 138/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
838.) 134/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
839.) 139 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 16-20 กันยายน 2556
840.) 136/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
841.) 138/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 รายการ(223,840) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
842.) 137/2556 สอบราคาจ้างจัดทำทางเดินรอบสระน้ำหลังเวทีกลางแจ้ง (763,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
843.) 136/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(169,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
844.) 135/2556 สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด(277,130) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
845.) 134/2556 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(146,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
846.) 133/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(503,700) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
847.) 132/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(1,873,400) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
848.) 131/2556 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ(1,388,000) ขายแบบ : 13-23 กันยายน 2556
849.) ร่าง TOR จ้างเหมาทาความสะอาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 12 กันยายน 2556
850.) 130/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(258,000.-) ขายแบบ : 6-16 กันยายน 2556
851.) 129/2556 สอบราคาซื้อรถแทรคเตอร์ตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน(350,000) ขายแบบ : 2-12 กันยายน 2556
852.) 128/2556 สอบราคาซื้อเครื่องเสียง 120 วัตต์ จำนวน 29 ชุด(1,015,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
853.) 127/2556 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(458,000) ขายแบบ : 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
854.) 126/2556 ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 1 คัน(6,000,000) ขายแบบ : 26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556
855.) 121/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : -
856.) 119/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : -
857.) 125/2556 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (196,000) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
858.) 124/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,387,000) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
859.) 123/2556 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์(691,755) ขายแบบ : 21 สิงหคม - 2 กันยายน 2556
860.) 122/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(1,080,000) ขายแบบ : 20-30 สิงหาคม 2556
861.) 121/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(380,000) ขายแบบ : 19-29 สิงหาคม 2556
862.) 119/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(832,700) ขายแบบ : 19-29 สิงหาคม 2556
863.) ร่าง TOR รถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับฟังคำวิจารณ์ 19-22 สิงหาคม 2556
864.) 117/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(441,000) ขายแบบ : 7 -19 สิงหาคม 2556
865.) 116/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 29 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 9 สค. 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.
866.) 115/2556 ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ขายแบบ : -
867.) 115/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี 1(136,000.-) ขายแบบ : 1-13 สิงหาคม 2556
868.) 113/2556 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ : -
869.) 114/2556 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ(560,000) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2556
870.) 113/2556 สอบราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)(535,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2556
871.) 112/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ขายแบบ : 18-29 กรกฎาคม 2556
872.) 111/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(991,175.-) ขายแบบ : 15 - 26 กรกฎาคม 2556
873.) 110/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3,000,000.-) ขายแบบ : 15-19 กรกฎาคม 2556
874.) 109/2556 จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่าง สำนักงานอธิการบดี 1(136,000) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
875.) 108/2556 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิชาบัญชี(557,000) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
876.) 107/2556 จ้างต่อเติมห้องพักชั้นล่างอาคารยูนิดอร์ม (1,030,000.-) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
877.) ร่าง TOR จัดสร้างสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับฟังคำวิจารณ์ 9 - 12 กรกฎาคม 2556
878.) 106/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(250,000.-) ขายแบบ : 9-19 กรกฎาคม 2556
879.) 105/2556 สอบราคาจ้างจัดทำแผงกั้นลูกกอล์ฟ(617,000) ขายแบบ : 2-12 กรกฎาคม 2556
880.) 103/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(149,800) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
881.) 102/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ(1,539,600) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
882.) 101/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(119,000) ขายแบบ : 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
883.) 100/2556 สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว(295,000) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
884.) 99/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเกษตร(1,280,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
885.) 98/2556 สอบราคาจ้างขยายห้องเรียนบริเวณชั้นล่างอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ(1,459,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
886.) 97/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 (159,425.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
887.) 96/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 2 (1,000,000.-) ขายแบบ : 17-27 มิถุนายน 2556
888.) 95/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งสาย fiber optic(1,791,300) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
889.) 94/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(136,680) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
890.) 93/2556 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสภาคณาจารย์และข้าราชการ(194,000.-) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
891.) 92/2556 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(1,173,000.-) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
892.) 91/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชวิทยมงคล(532,700) ขายแบบ : 10-20 มิถุนายน 2556
893.) 90/2556 สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต(1,829,100) ขายแบบ : 6-17 มิถุนายน 2556
894.) 89/2556 จ้างจัดทำตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล(219,600) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
895.) 88/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
896.) 88/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม(991,175) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
897.) 86/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(149,800) ขายแบบ : 4-14 มิถุนายน 2556
898.) 86/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 รายการ (จำนวน 121 ชิ้น รวมเงิน 43,100.-) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 6 มิย. 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.
899.) 85/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(352,000) ขายแบบ : 28 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2556
900.) 84/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(298,000) ขายแบบ : 27 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2556
901.) 83/2556 จ้างปรับปรุงห้องเรียน 412 เป็นห้องสมุด(386,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
902.) 82/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส(150,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
903.) 81/2556 สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ Proceedings(353,000) ขายแบบ : 21-31 พฤษภาคม 2556
904.) 80/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (227,800) ขายแบบ : 15-27 พฤษภาคม 2556
905.) 78/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ(512,990) ขายแบบ : 14-27 พฤษภาคม 2556
906.) 77/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ(510,000) ขายแบบ : 14-27 พฤษภาคม 2556
907.) เลขที่ 79/2556 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : -
908.) 76/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (485,000) ขายแบบ : 8 - 20 พฤษภาคม 2556
909.) 71/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
910.) 75/2556 สอบราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 500 ตัว(500,000) ขายแบบ : 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
911.) 74/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 รายการ (43,100 บาท) ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ วันที่ 9 พ.ค. 56 เวลา 9.00 -9.30 น.
912.) 73/2556 สอบราคาจ้างจัดทำรางระบายน้ำลานจอดรถ (ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา)(168,644) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
913.) 72/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารบริหารรัฐกิจ(200,000) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
914.) 71/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(308,900) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
915.) 70/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ(906,000) ขายแบบ : 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
916.) 69/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
917.) 68/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงศาลา 12 เหลี่ยม ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
918.) 67/2556 สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
919.) 66/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
920.) 65/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ขายแบบ : 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556
921.) 62 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
922.) 58 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
923.) 64/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบาดาล(282,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
924.) 63/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องน้ำและศาลาสวนสมเด็จ(300,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
925.) 62/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ(1,038,600) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
926.) 61/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ(235,000) ขายแบบ : 2-18 เมษายน 2556
927.) 60/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ(308,900) ขายแบบ : 28 มีนาคม-11 เมษายน 2556
928.) 59/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ(906,000) ขายแบบ : 28 มีนาคม-11 เมษายน 2556
929.) 58/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ(428,500) ขายแบบ : 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2556
930.) 57/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ(900,000) ขายแบบ : 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2556
931.) 56/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบท่อกำจัดของเสีย (406,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
932.) 55/2556 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารมิตรภาพ ไทย - จีน(705,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
933.) 54/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารบริการนานาชาติ (145,000) ขายแบบ : 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2556
934.) 53/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(132,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
935.) 52/2556 สอบราคาจ้างงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ อาคารเรียนรวม 3(229,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
936.) 51/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ(154,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
937.) 50/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารกองอาคารสถานที่ (250,000) ขายแบบ : 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
938.) 47/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(170,000) ขายแบบ : 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556
939.) 46/2556 สอบราคางานวางระบบแทงค์น้ำในอาคารสำนักงานและวางระบบติดตั้งระบบน้ำสริงเกอร์ (173,000) ขายแบบ : 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556
940.) 45/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (9,800,000.-) ขายแบบ : 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556
941.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25 รายการ ขายแบบ : ดูครุภัณฑ์ 14 มีค. 56 เวลา 09.00-09.30 น.
942.) 43/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (150,000,000.-) ขายแบบ : 6 - 13 มีนาคม 2556
943.) เลขที่ 42/2556 สอบราคาจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารบริหารรัฐกิจ(200,000) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
944.) เลขที่ 41/2556 สอบราคาจ้างจัดทำรางระบายน้ำลานจอดรถ(ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) (168,644) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
945.) เลขที่ 40/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(273,000) ขายแบบ : 5-15 มีนาคม 2556
946.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 7 มีนาคม 2556
947.) เลขที่ 39/2556 จ้างปรับปรุงหลังคาห้องน้ำและศาลาสวนสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(300,000.-) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
948.) เลขที่ 38/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ(900,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
949.) เลขที่ 37/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(151,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
950.) เลขที่ 36/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(485,000) ขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 11 มีนาคม 2556
951.) ร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับฟังคำวิจารณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2556 - 4 มีนาคม 2556
952.) 35/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลา 12 เหลี่ยม (135,300.-บาท) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
953.) 34/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ(170,700.-บาท) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
954.) 33/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (674,000.- บาท ) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
955.) 32/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (647,790.- บาท ) ขายแบบ : 26 กพ. - 8 มีค. 2556
956.)  31/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ(835,300) ขายแบบ : 5-15 กุมภาพันธ์ 2556
957.) 30/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (540,000) ขายแบบ : 5-15 กุมภาพันธ์ 2556
958.) 26/2556 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 56
959.) 29/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ(277,800.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
960.) 28/2556 สอบราคาจ้างจ้างพิมพ์สมุดบันทึกนก(200,000.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
961.) 27/2556 สอบราคาจ้างพิมพ์ตำราหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(385,000.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
962.) 26/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ(342,300.-) ขายแบบ : 28 มค. - 7 กพ. 2556
963.) 25/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(1,709,300.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
964.) 24/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ(671,000.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
965.) 23/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(506,881.-) ขายแบบ : 22 มค.-1 กพ. 2556
966.) จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2556
967.) 22/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (1,105,000.-) ขายแบบ : 16 - 28 มกราคม 2556
968.) 21/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,580,200.-) ขายแบบ : 16 - 28 มกราคม 2556
969.) 20/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ(1,709,300.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
970.) 19/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (671,000.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
971.) 18/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ(1,500,000.-) ขายแบบ : 3 -14 มกราคม 2556
972.) 17/2556 สอบราคาจ้างย้ายรั้วพร้อมติดตั้ง (170,000.-) ขายแบบ : 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
973.) 16/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ(168,200.-) ขายแบบ : 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
974.) 15/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(130,100.-) ขายแบบ : 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
975.) 14/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ(1,046,400.-) ขายแบบ : 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556
976.) 13/2556 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไหล่ทางหน้าอาคารเรียนรวม 3(163,400.-บาท) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
977.) 12/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (147,620.-บาท) ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
978.) 11/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(GPS) 1,200,000.-บาท ขายแบบ : 6-17 ธันวาคม 2555
979.) 08/2556 ลว.26 พย. 55 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (702,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 55
980.) ยกเลิกประกาศ เลขที่ 06/2556 ลว. 19 พย. 55 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(1,200,000.-บาท) ขายแบบ : 19-29 พย. 55
981.) 10/2556 สอบราคาจ้างติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต (216,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
982.) 09/2556 สอบราคาจ้างทำแปลงปลูกกุหลาบ (310,000.-) ขายแบบ : 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
983.) 07/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (786,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 พฤศจิกายน 255
984.) 06/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,200,000.-) ขายแบบ : 19 - 29 พฤศจิกายน 2555
985.) 05/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (14,265 บาท) ขายแบบ :
986.) 04/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ (1,619,700.-) ขายแบบ : 7 - 19 พฤศจิกายน 2556
987.) 03/2556 สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ กระบะ 2 ประตู (360,000.-) ขายแบบ : 5 -16 พฤศจิกายน 2555
988.) 02/2556 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,980,000.-) ขายแบบ : 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555
989.) 01/2556 ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ขายแบบ : 8 - 12 ตุลาคม 2555
990.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้า รับฟังคำวิจารณ์ 2- 5 ตุลาคม 2555
991.) 88/2555 สอบราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 120 ชุด ขายแบบ : 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555
992.) 87/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง (146,000.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2555- 1 ตุลาคม 2555
993.) 86/2555 ขายทอดตลาดวัสดุ ขายแบบ : ดูสถานที่ 28 กันยายน 2555
994.) 85/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ขายแบบ : 5 -17 กันยายน 2555
995.) 84/2555 สอบจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารไบโอเทค (365,612.-) ขายแบบ : 31 สิงหาคม 2555 -10 กันยายน 2555
996.) 83/2555 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง (450,000.-) ขายแบบ : 20 - 30 สิงหาคม 2555
997.) 82/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกวาดพื้น 1 เครื่อง (181,900.-) ขายแบบ : 20 - 30 สิงหาคม 2555
998.) 81/2555 สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และพิมพ์หนังสือ ขายแบบ : 17 - 27 สิงหาคม 2555 (600,000.-)
999.) 80/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1000.) 79/2555 ซื้อวัสดุ 33 รายการ (302,800.-) ขายแบบ : 7 - 17 สิงหาคม 2555
1001.) 78/2555 ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง (300,000.-) ขายแบบ : 7-17 สิงหาคม 2555
1002.) 75/2555 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1003.) 77/2555 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 30 เครื่อง (450,000.-) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555
1004.) 76/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม (208,500.-) ขายแบบ : 20 - 30 กรกฎาคม 2555
1005.) 75/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (187,500.-) ขายแบบ : 20 กรกฎาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555
1006.) 74/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง (411,700.-) ขายแบบ : 16 -26 กรกฎาคม 2555
1007.) 73/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (608,000.-) ขายแบบ : 16 -26 กรกฎาคม 2555
1008.) ประกาศรับเงินมัดจำประกันสัญญา ขายแบบ :
1009.) 72/2555 จ้างทำซุ้มไม้เลื้อยเหล็กและทางเดิน (229,600.) ขายแบบ : 2 -12 กรกฎาคม 2555
1010.) 71/2555 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ (478,249.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน 2555 - 9 กรกฎาคม 2555
1011.) 70/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนกลางอาคารศูย์ประชุมนานาชาติ (298,000.-) ขายแบบ : 28 มิถุนายน 2555 - 9 กรกฎาคม 2555
1012.) 69/2555 สอบราคาซื้อเครื่องให้บริการแม่ข่าย (1,860,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
1013.) 68/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (408,500) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
1014.) 67/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม (208,500) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
1015.) 66/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานที่พักอาศัย (457,000) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2555
1016.) 65/2555 ประกาศสอบราคาซื้อทีวี จำนวน 4 เครื่อง (239,960.-) ขายแบบ : 18 - 28 มิถุนายน 2555
1017.) 64/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุมกาสะลองคำ ขายแบบ : 14 - 20 มิถุนายน 2555
1018.) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุมกาสะลองคำ รับฟังคำวิจารณ์ 7 - 12 มิถุนายน 2555
1019.) 63/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (460,000.- บาท) ขายแบบ : 5 - 15 มิถุนายน 2555
1020.) 62/2555 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1,200,000.- บาท) ขายแบบ : 5 - 15 มิถุนายน 2555
1021.) 61/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขายแบบ : 24 - 31 พฤษภาคม 2555
1022.) 60/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมสำนักวิชาบัญชี ขายแบบ : 24 - 31 พฤษภาคม 2555
1023.) 59/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง (200,000,000.- บาท) ขายแบบ : 17 - 25 พฤษภาคม 2555
1024.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 21 พฤษภาคม 2555
1025.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเรียนรวม สำนักวิชาบัญชี รับฟังคำวิจารณ์ 15 - 21 พฤษภาคม 2555
1026.) ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 14 พฤษภาคม 2555
1027.) 58/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (460,000.- บาท) ขายแบบ : 3 - 14 พฤษภาคม 2555
1028.) 57/2555 สอบราคาจ้างจัดทำซุ้มไม้เลื้อยเหล็กและทางเดิน (229,600.- บาท) ขายแบบ : 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
1029.) 56/2555 สอบราคซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (187,500.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
1030.) 55/2555 สอบราคาซื้อพลาสม่าทีวี 60 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (239,960.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2555
1031.) 54/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ขายแบบ : 19 - 30 เมษายน 2555
1032.) 53/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ : 19 - 30 เมษายน 2555
1033.) 52/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนกลางอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ (298,000.-) ขายแบบ : 17 - 27 เมษายน 2555
1034.) 51/2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลาภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย (380,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 เมษายน 2555
1035.) 50/2555 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย จำนวน 4 โครงการ ขายแบบ : 2 - 10 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
1036.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ 4 โครงการ รับฟังคำวิจารณ์ 26 - 29 มีนาคม 2555
1037.) 49/2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาภายในสวนสมเด็จฯ (380,900.- บาท) ขายแบบ : 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
1038.) 48/2555 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อเฟรชชี่ (585,000.- บาท) ขายแบบ : 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2555
1039.) 47 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (521,500.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
1040.) 46 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (446,800.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
1041.) 45 / 2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักวิชสบริหารรัฐกิจ (181,000.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
1042.) 44 / 2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ (379,500.- บาท) ขายแบบ : 19 - 29 มีนาคม 2555
1043.) 43/2555 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 15 เครื่อง (330,000.- บาท) ขายแบบ : 12 - 22 มีนาคม 2555
1044.) 42/2555 สอบราคาซื้อเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (221,490.- บาท) ขายแบบ : 12 - 22 มีนาคม 2555
1045.) 41/2555 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ โครงการ ขายแบบ : 12 - 16 มีนาคม 2555
1046.) 40/2555 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนเก็บได้ ขายแบบ : 12 - 16 มีนาคม 2555
1047.) ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 โครงการ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 มีนาคม 2555
1048.) ร่าง TOR จัดซื้อเก้าอี้ รับฟังคำวิจารณ์ 6 - 9 มีนาคม 2555
1049.) ประกาศรับเงินมัดจำประกันสัญญา ขายแบบ :
1050.) 39/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (24,006) ขายแบบ :
1051.) 38/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วไม้ระแนงและประตู วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านฯ (236,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
1052.) 37/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (600,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
1053.) 36/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,500,000) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
1054.) 35/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (221,490.-) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
1055.) 34 /2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลา 6 เหลี่ยม สวนสมเด็จฯ (313,000.- บาท) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
1056.) 33/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบริการที่พักอาศัย (457,000.- บาท) ขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
1057.) 32/2555 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : 13 -17 กุมภาพันธ์ 2555
1058.) 31/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขายแบบ : 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2555
1059.) 30/2555 จ้างปรับปรุงสำนักงานบริหารรัฐกิจ ขายแบบ : 6 - 16 กุมภาพันธ์ 2555
1060.) TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
1061.) แก้ไขประกาศเลขที่ 29/2555 ขายแบบ :
1062.) 29 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ขายแบบ : 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555
1063.) 28 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ ขายแบบ : 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555
1064.) 27 / 2555 สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาศาลา 6 เหลี่ยม ภายในสวนสมเด็จฯ ขายแบบ : 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555
1065.) 26 / 2555 สอบราคาก่อสร้างสำนักงานบริการที่พักอาศัย ขายแบบ : 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555
1066.) 25/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้ากองอาคารสถานที่ (แห่งใหม่) ขายแบบ : 13 - 23 มกราคม 2555
1067.) 24/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วไม้ระแนงและประตู วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน ขายแบบ : 13 - 23 มกราคม 2555
1068.) 22/2555 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง ขายแบบ : 5 - 17 มกราคม 2555
1069.) 21/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ขายแบบ : 5 - 17 มกราคม 2555
1070.) 20/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 19 - 29 ธันวาคม 2554
1071.) 19/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ ขายแบบ : 19 - 29 ธันวาคม 2554
1072.) 18/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 15 - 26 ธันวาคม 2554
1073.) 17/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ขายแบบ : 15 - 26 ธันวาคม 2554
1074.) 16/2555 ประกวดราคาการให้บริการเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิค ขายแบบ : 8 - 14 ธันวาคม 2554
1075.) 15/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ขายแบบ : 8 - 19 ธันวาคม 2554
1076.) 13/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศ ขายแบบ :
1077.) TOR การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 2 -7 ธันวาคม 2554
1078.) 14 / 2555 สอบราคาซื้อรถกระบะ จำนวน 1 คัน (460,000 .- บาท) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2554
1079.) 13 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (404,800.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2554
1080.) 12 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (265,000.- บาท) ขายแบบ : 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554
1081.) 11 / 2555 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ (281,300.- บาท) ขายแบบ : 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554
1082.) 10 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (232,100.- บาท) ขายแบบ : 14 - 25 พฤศจิกายน 2554
1083.) 09 / 2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (770,800.- บาท) ขายแบบ : 14 - 25 พฤศจิกายน 2554
1084.) 08/2555 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (541,900.- บาท) ขายแบบ : 9 - 21 พฤศจิกายน 2554
1085.) 07/2555 สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง (1,246,000.- บาท) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2554
1086.) 06/2555 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ : กำหนดยื่นซอง 14 พฤศจิกายน 2554
1087.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 25 - 28 ตุลาคม 2554
1088.) 05/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายแบบ :
1089.) 04/2555 สอบราคาปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์และนักศึกษา (460,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 27 ตุลาคม 2554
1090.) 03/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักชายเป็นอาคารสำนักงาน (1,756,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 27 ตุลาคม 2554
1091.) 02/2555 สอบราคาจ้างทำถนนทางเข้ากองอาคาร (แห่งใหม่) (997,000.- บาท) ขายแบบ : 13 - 25 ตุลาคม 2554
1092.) 01/2555 สอบราคาก่อสร้างอาคารศาลา 6 เหลี่ยม และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (139,500.- บาท) ขายแบบ : 12 - 25 ตุลาคม 2554
1093.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 11 - 14 ตุลาคม 2554
1094.) TOR ประกวดราคาเช่าการเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 3 - 6 ตุลาคม 2554
1095.) 66/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ขายแบบ : 5 - 15 กันยายน 2554
1096.) 65/2554 สอบราคาจัดซื้อครุถัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขายแบบ : 5 - 15 กันยายน 2554
1097.) 64/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานดนตรี (455,000.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2554
1098.) 63/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (282,220.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554
1099.) 62/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (594,920.- บาท) ขายแบบ : 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554
1100.) 61/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี (145,000.- บาท) ขายแบบ : 22 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554
1101.) 60/2554 สอบราคาจ้างจัดทำบันไดเหล็กลงสนามกีฬา Sport Complex (134,000.- บาท) ขายแบบ : 18 - 29 สิงหาคม 2554
1102.) 59/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ (หลังอัฐจันทร์) (296,000.-บาท) ขายแบบ : 18 - 29 สิงหาคม 2554
1103.) 58/2554 สอบราคาครุภัณฑืต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 รายการ (264,000.- บาท) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554
1104.) 57/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง (620,000.- บาท) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554
1105.) 56/2554 สอบราคาจ้างทำราวรั้วและเทพื้น วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน (148,000.- บาท) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554
1106.) 55/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมจีน (709,000.- บาท) ขายแบบ : 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554
1107.) 54/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 รายการ (264,000.- บาท) ขายแบบ : 12 - 25 กรกฎาคม 2554
1108.) 53/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ (150,000.- บาท) ขายแบบ : 6 - 19 กรกฎาคม 2554
1109.) 52/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ (274,900.-บาท) ขายแบบ : 4 - 14 กรกฎาคม 2554
1110.) 51/2554 สอบราคาจ้างทาสีอาคาร 3 อาคาร (409,900.- บาท) ขายแบบ : 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2554
1111.) 50/2554 สอบราคาซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน (1,898,000.- บาท) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2554
1112.) 49/2554 สอบราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ (224,400.- บาท) ขายแบบ : 22 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2554
1113.) 48/2554 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.- บาท) ขายแบบ : 16 - 27 มิถุนายน 2554
1114.) 47/2554 สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (333,325.- บาท) ขายแบบ : 14 - 24 มิถุนายน 2554
1115.) 46/2554 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (191,000.- บาท) ขายแบบ : 8 - 20 มิถุนายน 2554
1116.) 45/2554 สอบราคาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554
1117.) 44/2554 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประมวลผลและจัดเก็บฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย (800,000.- บาท) ขายแบบ : 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554
1118.) 43/2554 สอบราคาก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ (206,901.-บาท) ขายแบบ : 2 - 19 พฤษภาคม 2554
1119.) 42/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 รายการ(286,400.-บาท) ขายแบบ : 2 - 12 พฤษภาคม 2554
1120.) 41/2554 สอบราคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์จำนวน 2 รายการ (155,000.-บาท) ขายแบบ : 2 - 12 พฤษภาคม 2554
1121.) 40/54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ( 2,118,000.- บาท ) ขายแบบ : 25 - 29 เมษายน 2554
1122.) 39/54 สอบราคาจ้างสร้างรั้วไม้ระแนงสำเร็จ (185,000.- บาท) ขายแบบ : 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2554
1123.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อก ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 4 - 8 มีนาคม 2554
1124.) 38/54 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา (440,000.-) ขายแบบ : 21 - 31 มีนาคม 2554
1125.) 37/54 สอบราคาจ้างทาสี (ครั้งที่ 2) 210,800.- บาท ขายแบบ : 21 - 31 มีนาคม 2554
1126.) 36/2554 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (324,200.-) ขายแบบ : 15 - 25 มีนาคม 2554
1127.) 35/2554 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อเฟรชชี่ (506,550.-) ขายแบบ : 15 - 25 มีนาคม 2554
1128.) 34/2554 ซื้อรองเท้านักศึกษา (780,000.-) ขายแบบ : 3 - 14 มีนาคม 2554
1129.) 33/2554 จ้างทาสีอาคาร (210,800.-) ขายแบบ : 3 - 14 มีนาคม 2554
1130.) 32/2554 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การประชุม ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ 2554 - 4 มีนาคม 2554
1131.) TOR ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1132.) 30/2554 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ขายแบบ :
1133.) 31/2554 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ขายแบบ : 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1134.) 30/2554 ซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (755,200.-) ขายแบบ : 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2554
1135.) 29/2554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1136.) 28/2554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1137.) 27/2554 ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
1138.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554
1139.) TOR ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554
1140.) รูปแบบรายการ เครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ :
1141.) TOR ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 31 มกราคม 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2554
1142.) 26/2554 จ้างปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต (364,000.-) ขายแบบ : 31 มกราคม 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
1143.) 25/2554 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : 21 - 26 มกราคม 2554
1144.) 24/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (532,500.-) ขายแบบ : 17 - 27 มกราคม 2554
1145.) 23/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (137,900.-) ขายแบบ : 17 - 27 มกราคม 2554
1146.) TOR ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 17 - 20 มกราคม 2554
1147.) 22/2554 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ตำราวิชาพื้นฐาน (482,784.-) ขายแบบ : 10 - 26 มกราคม 2554
1148.) 21/2554 ประกาศสอบราคาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1,600,000.-) ขายแบบ : 11 - 28 มกราคม 2554
1149.) 20/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (200,000) ขายแบบ : 11 - 27 มกราคม 2554
1150.) 19/2554 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง (2,400,000.-) ขายแบบ : 8 - 12 มกราคม 2554
1151.) 18/2554 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (11,280.-) ขายแบบ :
1152.) TOR ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 20 - 23 ธันวาคม 2553
1153.) 17/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขายแบบ : 20 - 30 ธันวาคม 2553
1154.) 16/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (572,100.-) ขายแบบ : 20 - 30 ธันวาคม 2553
1155.) 15/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (296,200.-) ขายแบบ : 13 - 23 ธันวาคม 2553
1156.) 14/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ (349,900.-) ขายแบบ : 13 - 23 ธันวาคม 2553
1157.) 13/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน (423,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 ธันวาคม 2553
1158.) 12/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (422,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 ธันวาคม 2553
1159.) 11/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (114,000.-) ขายแบบ : 18 - 30 พฤศจิกายน 2553
1160.) 10/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (740,600.-) ขายแบบ : วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2553
1161.) 09/2554 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ (321,905.-) ขายแบบ : 15 - 25 พฤศจิกายน 2553
1162.) 08/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (500,000.-) ขายแบบ : 15 - 25 พฤศจิกายน 2553
1163.) 07/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (353,300.-) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2553
1164.) 06/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (759,800.-) ขายแบบ : 8 - 18 พฤศจิกายน 2553
1165.) 05/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (343,200.-) ขายแบบ : 3 - 16 พฤศจิกายน 2553
1166.) 04/2554 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (299,000.-) ขายแบบ : 3 - 16 พฤศจิกายน 2553
1167.) 03/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ (572,000.-) ขายแบบ : 22 ตุลาคม 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553
1168.) 02/2554 ประกาศสอบราคาซื้อโน๊ตบุ๊ค 20 เครื่อง (419,800.-) ขายแบบ : 7 - 20 ตุลาคม 2553
1169.) 01/2554 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ขายแบบ : 7 - 11 ตุลาคม 2553
1170.) TOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ 29 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1171.) 59/2553 ประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (3,117,000.-) ขายแบบ : 24 - 30 กันยายน 2553
1172.) TOR ประกวดราคาการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 20 - 23 กันยายน 2553
1173.) 58/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร 5 เครื่อง (119,500.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1174.) 57/2553 ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20 เครื่อง (419,800.-) ขายแบบ : 20 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553
1175.) 56/2553 ประกาศสอบราคาซื้อระบบวีดีโอ จำนวน 1 ระบบ (1,900,000.-) ขายแบบ : 13 - 23 กันยายน 2553
1176.) 55/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (328,000.-) ขายแบบ : 13 - 23 กันยายน 2553
1177.) 54/2553 ประกาศประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (3,400,000.-) ขายแบบ : 6 - 10 กันยายน 2553
1178.) TOR ประกวดราคาการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 31 ส.ค. 2553 - 3 ก.ย. 2553
1179.) 53/2553 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1180.) 53/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ โต๊ะ 18 ตัว(135,000.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1181.) 52/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (463,800.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1182.) 51/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (273,900.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1183.) 50/2553 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ (622,200.-) ขายแบบ : 30 สิงหาคม 2553 - 9 กันยายน 2553
1184.) 49/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระเบียงบัวตอง (390,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1185.) 48/2553 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (295,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1186.) 47/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (300,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1187.) 46/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง (328,000.-) ขายแบบ : 23 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
1188.) 45/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารครุศาสตร์ (118,700.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1189.) 44/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน (596,899.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1190.) 43/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล๊อก (1,137,000.-) ขายแบบ : 5 - 16 สิงหาคม 2553
1191.) 42/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (248,800.-) ขายแบบ : 29 กรกฎาคม 2553 - 9 สิงหาคม 2553
1192.) 41/2553 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ขายแบบ : 19 - 23 กรกฎาคม 2553
1193.) ร่าง TOR ประมูลงานก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 14 - 16 กรกฎาคม 2553
1194.) 40/2553 ซื้อครุภัณฑเครื่องจัดเก็บเอกสาร (119,500.-) ขายแบบ : 14 - 23 กรกฎาคม 2553
1195.) 39/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดม 12 เหลี่ยม (350,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 6 กรกฎาคม 2553
1196.) 38/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโถงเอนกประสงค์ฯ (228,000.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 6 กรกฎาคม 2553
1197.) 37/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร (119,500.-) ขายแบบ : 25 มิถุนายน 2553 - 5 กรกฎาคม 2553
1198.) 35/2553 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน ขายแบบ : 11 – 18 พฤษภาคม 2553
1199.) 34/2553 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ ขายแบบ : 11 – 18 พฤษภาคม 2553
1200.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 7 - 10 พฤษภาคม 2553
1201.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาการจัดการ) (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 7 - 10 พฤษภาคม 2553
1202.) 36/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Mini Studio (885,000.-) ขายแบบ : 7 - 20 พฤษภาคม 2553
1203.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนจีน รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 28 - 30 เมษายน 2553
1204.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาการจัดการ) รับฟังคำวิจารณ์ แต่ 28 - 30 เมษายน 2553
1205.) 33/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (135,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1206.) 32/2553 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา (440,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1207.) 31/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ (330,500.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1208.) 30/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,500,000.-) ขายแบบ : 5 - 26 เมษายน 2553
1209.) 29 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ :
1210.) 28/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (150,600.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1211.) 27/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ (885,000.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1212.) 26/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (1,392,900.-) ขายแบบ : 18 - 31 มีนาคม 2553
1213.) 25/2553 ประกาศสอบราคาซื้อรองเท้านักศึกษา (691,062.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1214.) 24/2553 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมายนักศึกษา (266,298.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1215.) 23/2553 ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักศึกษา (1,877,352.-) ขายแบบ : 18 - 29 มีนาคม 2553
1216.) 22/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (220,000.-) ขายแบบ : 17- 30 มีนาคม 2553
1217.) 19/2553 แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1218.) 20/2553 จ้างเหมาทาสีอาคาร 2 หลัง (614,607.59) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1219.) 19/2553 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 25 ชุด (1,400,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1220.) 18/2553 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ 98 รายการ (296,561.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1221.) 17/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (128,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1222.) 16/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (220,000.-) ขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 มีนาคม 2553
1223.) 15/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (360,000.-) ขายแบบ : 25 มกราคม 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553
1224.) 14/2553 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเดินสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ (470,800.-) ขายแบบ : 25 มกราคม 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553
1225.) 12/2553 ประกาศแก้ไขรายการครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1226.) 13/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ (282,600.-) ขายแบบ : 8 - 18 มกราคม 2553
1227.) 12/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,031,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 มกราคม 2553
1228.) 11/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (349,000.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1229.) 10/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (196,00.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1230.) 09/2553 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ 104 รายการ (296,561.-) ขายแบบ : 15 - 24 ธันวาคม 2552
1231.) 08/2553 รูปแบบตู้ประชาสัมพันธ์ ขายแบบ : 2 - 14 ธันวาคม 2552
1232.) 08/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (314,000.-) ขายแบบ : 2 - 14 ธันวาคม 2552
1233.) 07/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (349,000.-) ขายแบบ : 25 พฤศจิกายน 2552 - 4 ธันวาคม 2552
1234.) 06/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,128,000.-) ขายแบบ : 23 พฤศจิกายน 2552 - 2 ธันวาคม 2552
1235.) 05/2553 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ (11,535.00) ขายแบบ : ขายทอดตลาดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
1236.) 04/2553 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (209,000.-) ขายแบบ : 9 - 18 พฤศจิกายน 2552
1237.) 03/2553 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (395,900.-) ขายแบบ : 2 - 11 พฤศจิกายน 2552
1238.) 02/2553 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (395,900.-) ขายแบบ : 19 - 29 ตุลาคม 2552
1239.) แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ :
1240.) 01/2553 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 14 - 19 ตุลาคม 2552
1241.) TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2552
1242.) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2) (213,000.-) ขายแบบ : ขายทอดตลาดวันที่ 7 ต.ค 2552
1243.) 76 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (3,700,000.-) ขายแบบ : 15 - 18 กันยายน 2552
1244.) TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11-14 กันยายน 2552
1245.) TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 8 - 10 กันยายน 2552
1246.) 75/2552 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (213,000) ขายแบบ :
1247.) 74/2552 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องดนตรี (300,000.-) ขายแบบ : 22-31 กรกฎาคม 2552
1248.) 73/2552 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารมิตรภาพไทย-จีน (201,000.-) ขายแบบ : 22-31 กรกฎาคม 2552
1249.) 70/2552 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาดำเนินการและแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1250.) 69/2552 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดรับซองและเปิดซองสอบราคา ขายแบบ :
1251.) 72/2552 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการฯ (130,000.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2552
1252.) 71/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (133,500.-) ขายแบบ : 16 - 27 กรกฎาคม 2552
1253.) 70/2552 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายแบบ :
1254.) 70/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (358,100.-) ขายแบบ : 13 - 24 กรกฎาคม 2552
1255.) 69/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (634,300.-) ขายแบบ : 13 - 24 กรกฎาคม 2552
1256.) 67/2552 ประกาศแก้ไขครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1257.) 68/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (133,500.-) ขายแบบ : 17 - 30 มิถุนายน 2552
1258.) 67/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (139,000.-) ขายแบบ : 17 - 30 มิถุนายน 2552
1259.) 66/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (634,300.-) ขายแบบ : 9 - 22 มิถุนายน 2552
1260.) 65/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (152,000.-) ขายแบบ : 9 - 22 มิถุนายน 2552
1261.) 64/2552 ประกวดราคาปรับปรุงชั้นล่างอาคาร Uni House ขายแบบ : 9 - 16 มิถุนายน 2552
1262.) ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร Uni House รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 52
1263.) 63/2552 ประกวดราคาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ ขายแบบ : 25 - 29 พฤษภาคม 2552
1264.) 62/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 25 พฤษภาคม 2552 - 5 มิถุนายน 2552
1265.) 61/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (152,000.-) ขายแบบ : 14 - 28 พฤษภาคม 2552
1266.) 60/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (180,000.-) ขายแบบ : 14 - 28 พฤษภาคม 2552
1267.) TOR โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH) ขายแบบ : รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2552
1268.) 55/2552 ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (600,000.-) ขายแบบ : 3 - 20 เมษายน 2552
1269.) 54/2552 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (232,000.-) ขายแบบ : 3 - 20 เมษายน 2552
1270.)  ประกาศเลื่อนกำหนดวันและเวลาประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด ขายแบบ :
1271.) 59/2552 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1272.) 58/2552 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิจัย ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1273.) 57/2552 ประกวดราคาซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ (2,240,000.-) ขายแบบ : 7 - 17 เมษายน 2552
1274.) แก้ไขเลขที่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ขายแบบ :
1275.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 1-3 เมษายน 2552
1276.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มี.ค.52 - 2 เม.ย. 52
1277.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มี.ค.52 - 2 เม.ย. 52
1278.) 53/2552 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด ขายแบบ : 30 มีนาคม 2552 - 8 เมษายน 2552
1279.) 53/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 30 มีนาคม 2552 - 9 เมษายน 2552
1280.) 52/2552ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 8 รายการ(264,200.-บาท) ขายแบบ : 30 มี.ค.52-9 เม.ย.52
1281.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 50/2552 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 536 รายการ ขายแบบ : 25 มีนาคม 2552 - 3 เมษายน 2552
1282.) 50/2552 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 536 รายการ (458,900.- บาท) ขายแบบ : 25 มีนาคม 2552 - 3 เมษายน 2552
1283.) 51/2552 ประกาศขายต้นไม้ ขายแบบ :
1284.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2552
1285.) 49/2552 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ (157,309.-) ขายแบบ : 24 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552
1286.) 48/2552 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ (289,000.-) ขายแบบ : 24 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552
1287.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2552
1288.) 47/2552 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ(105,000) ขายแบบ : 18-27 มีนาคม 2552
1289.) 46/2552 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ(1,376,800) ขายแบบ : 18-27 มีนาคม 2552
1290.) 45/2552ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ตำราวิชาพื้นฐาน 9 รายวิชา(1,214,600) ขายแบบ : 16-25 มีนาคม 2552
1291.) 44/2552 ก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ขายแบบ : 10 - 16 มีนาคม 2552
1292.) 43/2552 ครุภัณฑ์ 2 รายการ (725,000.-) ขายแบบ : 9 - 18 มีนาคม 2552
1293.) 42/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (150,000.-) ขายแบบ : 9-18 มีนาคม 2552
1294.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2552
1295.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552
1296.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2552
1297.) 41/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (280,000) ขายแบบ : 3-12 มีนาคม 2552
1298.) 40/2552 ประกาศสอบราจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (451,000.-) ขายแบบ : 3 - 12 มีนาคม 2552
1299.) 38/2552 ครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.-) ขายแบบ : 2 - 11 มีนาคม 2552
1300.) 35/2552 แก้ไขรายการครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1301.) 39/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (303,600) ขายแบบ : 2 - 11 มีนาคม 2552
1302.) 36/2552ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบนักศึกษา ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2552
1303.) 37/2552 ประกาศสอบราคาจัดทำคู่มือนักศึกษา ขายแบบ : 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2552
1304.) 35/2552 ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (240,000.-) ขายแบบ : 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2552
1305.) 34/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1306.) 33/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (441,000.- บาท) ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1307.) 32/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (192,000.- บาท) ขายแบบ : 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
1308.) 27/2552 รูปแบบเก้าอี้เลคเชอร์ ขายแบบ :
1309.) 31/2552 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1310.) 30/2552 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด ขายแบบ : 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1311.) 29/2552 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (เค ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1312.) 27/2552 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (240,000.-) ขายแบบ : 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
1313.) 23/2552 ประกาศแก้ไขรายการครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1314.) 28/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (303,600.- บาท) ขายแบบ : 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
1315.) ร่าง TOR ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 - 30 มกราคม 2552
1316.) 26/2552 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ(1,040,000.- บาท) ขายแบบ : 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2552
1317.) ร่าง TOR การประมูลซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 - 30 มกราคม 2552
1318.) ร่าง TOR ประมูลซื้อชุดสัญญาณสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 ชุด รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 - 29 มกราคม 2552
1319.) 25/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (650,000.- บาท) ขายแบบ : 26 มกราคม 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552
1320.) 24/2552 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณ 3 รายการ (875,000.- บาท) ขายแบบ : 26 มกราคม 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552
1321.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 23 - 28 มกราคม 2552
1322.) 23/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ (1,509,300.-) ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2552
1323.) 22/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ (1,261,000.-) ขายแบบ : 21 - 30 มกราคม 2552
1324.) 21/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1325.) 20/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1326.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame ครั้งที่ 2 (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 22 มกราคม 2552
1327.) 21/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ (484,100.-) ขายแบบ : 12-21 มกราคม 2552
1328.) 20/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ (674,600.-) ขายแบบ : 12-21 มกราคม 2552
1329.) 19/2552 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ : กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 8 มกราคม 2552
1330.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) ขายแบบ :
1331.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) ขายแบบ :
1332.) 15/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1333.) ร่าง TOR เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace และ Flame (3,300,000.-) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2551
1334.) 18/2552 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ (2,500,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 6 มกราคม 2552
1335.) 17/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (1,200,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 7 มกราคม 2552
1336.) 16/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,965,000.-) ขายแบบ : 23 ธันวาคม 2551 - 7 มกราคม 2552
1337.) 13/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1338.) ร่าง TOR การประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 16-19 ธันวาคม 2551
1339.) 15/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ(1,5260,000.-) ขายแบบ : 16 - 25 ธันวาคม 2551
1340.) 11/2552 ประกาศแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1341.) 14/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,180,000.-) ขายแบบ : 11 - 22 ธันวาคม 2551
1342.) 13/2552 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (1,843,000.-) ขายแบบ : 11 - 22 ธันวาคม 2551
1343.) 12/2552 สอบราคาครุภัณฑ์ 7 รายการ (1,061,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 ธันวาคม 2551
1344.) 11/2552 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,860,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 ธันวาคม 2551
1345.) 10/2552 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : 3 - 11 ธันวาคม 2551
1346.) 09/2552 การประกวดราคางานก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบ : 3 - 11 ธันวาคม 2551
1347.) 08/2552 จัดซื้อชุดหุ่นจำลองทางการแพทย์ (1,000,000.-) ขายแบบ : 1 - 12 ธันวาคม 2551
1348.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 2 รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
1349.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์) (ครั้งที่ 2) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
1350.) ร่าง TOR การประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ จำนวน 1 เครื่อง รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2551
1351.) 07 จ้างเหมาปรับปรุงลานรอบอนุสาวรีย์สมเด็จย่า (275,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 พฤศจิกายน 2551
1352.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
1353.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์) รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
1354.) ร่าง TOR การประมูลงานก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์)
1355.) 05 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ขายแบบ : 12-24 พฤศจิกายน 2551
1356.) 06/2552 E-Auction จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ขายแบบ : 17-26 พฤศจิกายน 2551
1357.) คุณลักษณะร่าง TOR งานประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1358.) ร่าง TOR งานประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รับฟังคำวิจารณ์ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
1359.) 04 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการฯ (150,000.-) ขายแบบ : 5 - 14 พฤศจิกายน 2551
1360.) 03/2552 จ้างเหมาจัดทำเฟอร์นิเจอร์ (225,000.-) ขายแบบ : 5 - 14 พฤศจิกายน 2551
1361.) การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขายแบบ : 4 - 10 พฤศจิกายน 2551
1362.) 02/2552 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) ขายแบบ : 20-31 ตุลาคม 2551
1363.) 01/2552 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหาร (249,000) ขายแบบ : 10 - 20 ตุลาคม 2551
1364.) 72/2551 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมและปรับปรุงอาคารเซรามิกส์ (1,545,000) ขายแบบ : 12 - 13 ตุลาคม 2551
1365.) 71 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำโรงแรมราชภัฏอินน์ (196,000) ขายแบบ : 26 กันยายน 2551 - 6 ตุลาคม 2551
1366.) 70/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างโลโก้ มรช./CRU (245,000) ขายแบบ : 18 - 29 กันยายน 2551
1367.) 68/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ขายแบบ : 16 - 25 กันยายน 2551
1368.) 69/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (199,600) ขายแบบ : 15 - 24 กันยายน 2551
1369.) 67/2551 ประกาศแก้ไขคุณลักษณะ ขายแบบ :
1370.) 67/2551 รูปแบบโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 8 ที่นั่ง ขายแบบ :
1371.) 67/2551 รูปแบบโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 6 ที่นั่ง ขายแบบ :
1372.) 67/2551 รูปแบบเก้าอี้ห้องประชุมรูปตัว C ขายแบบ :
1373.) 67/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (864,000.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1374.) 66/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1375.) 66/2551 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 8 - 17 กันยายน 2551
1376.) 64/2551 ประกาศแก้ไขจำนวนครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1377.) 63/2551 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ขายแบบ :
1378.) 64/2551 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (510,000) ขายแบบ : 1 - 10 กันยายน 2551
1379.) 65/2551 ปรับปรุงห้องประชุมมณีไตรรงค์ (228,000) ขายแบบ : 1 - 10 กันยายน 2551
1380.) 59/2551 รูปแบบรายการโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 8 ที่นั่ง ขายแบบ :
1381.) 59/2551 รูปแบบรายการโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งเป็นกลุ่ม 6 ที่นั่ง ขายแบบ :
1382.) 62/2551 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ (1,796,500.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม 2551 - 3 กันยายน 2551
1383.) 61 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 25 ปี (265,000.-) ขายแบบ : 25 สิงหาคม 2551 - 3 กันยายน 2551
1384.) 60/2551 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ (198,760.-) ขายแบบ : 22 สิงหาคม 2551 - 1 กันยายน 2551
1385.) 59/2551 รูปแบบเก้าอี้ห้องประชุมรูปตัว C ขายแบบ :
1386.) 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (864,000) ขายแบบ : 22 สิงหาคม 2551 - 1 กันยายน 2551
1387.) รูปแบบเก้าอี้เลคเชอร์ ตามประกาศเลขที่ 57/2551 ขายแบบ :
1388.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขายแบบ :
1389.) 58 สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างป้ายโลโก้ มรช./CRU (245,000) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1390.) 57 สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 300 ตัว (255,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1391.) 56 ปรับปรุงอาคารเกษตร (180,000.-) ขายแบบ : 18 - 27 สิงหาคม 2551
1392.) 53 ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (1,214,800.-) ขายแบบ : 11 - 20 สิงหาคม 2551
1393.) 54 ปรับปรุงอาคารเซรามิกส์และอาคารสถาปัตย์ฯ (1,545,000.-) ขายแบบ : 11 - 20 สิงหาคม 2551
1394.) 52 ปรับปรุงปูพื้นอาคารยุพราชวิทยาคม (308,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 สิงหาคม 2551
1395.) 51 ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ (487,000.-) ขายแบบ : 8 - 18 สิงหาคม 2551
1396.) แก้ไขประกาศเลขที่ 50/2551 ขายแบบ :
1397.) 49/2551 E-Auction ก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ งปม. 136.5 ล้านบาท ขายแบบ : 24-31 ก.ค. 2551
1398.) คุณลักษณะครุภัณฑ์ 3 รายการ (โต๊ะ ตู้ เตียง) ขายแบบ :
1399.) 50/2551 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (400,000) ขายแบบ : 28 กรกฎาคม 2551 - 6 สิงหาคม 2551
1400.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (470,600) ขายแบบ : 22 - 31 กรกฎาคม 2551
1401.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (350,000.-) ขายแบบ : 7-22 กรกฎาคม 2551
1402.) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (760,000.-) ขายแบบ : 26 มิถุนายน 2551 - 7 กรกฎาคม 2551
1403.) สอบราคาซื้อหนังสือ 74 รายการ (149,786) ขายแบบ : 11 - 20 มิถุนายน 2551
1404.) คุณสมบัติเฉพาะประกาศเลขที่ 44/51 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ขายแบบ : -
1405.) ประกาศเลขที่ 44/51 ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ งปม. 6,520,000 บาท ขายแบบ : 12 – 16 พฤษภาคม 2551
1406.) สอบราคาซื้อหนังสือจำนวน 63 รายการ ขายแบบ : 12 - 21 พฤษภาคม 2551
1407.) คุณลักษณะร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ Spec
1408.) ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ รับฟังการวิจารณ์ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551