สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

10 July 2023 10:05 AM    tti    193

ฝ่ายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อพ.สธ -มร.ชร.) และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงาน อพ.สธ. และตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน การเชื่อมโยงระหว่างงานสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อมุ่งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

อ่านมากสุด