สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม "นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และถอดบทเรียบนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace”

15 May 2023 16:08 PM    soldas    66

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม "นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และถอดบทเรียบนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace” จำนวน 9 กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และถอดบทเรียบนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace” ณ โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมของแต่ละคณะ วิทยาลัย จำนวน 9 กิจกรรม
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อมูล รายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ และถอดบทเรียนกิจกรรมหรือโครงการ ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านมากสุด