สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการประชุม “การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” ร่วมกับ 13 คณะ วิทยาลัย

18 April 2023 12:43 PM    soldas    96

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและงานบริการวิชาการและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น" โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูลและ ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ 13 คณะ วิทยาลัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนทำงานบริการวิชาการระดับคณะ และงานพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ซึ่งทุกคณะ วิทยาลัยมีผลดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่ได้นำองค์ความรู้ นวัตกรรมถ่ายทอด อบรมเชิงปฎิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอบรมด้านกฎหมาย ด้านสุขศึกษาเยาวชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อช่องทางออนไลน์ ความรู้สมุนไพรใกล้มือ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ฯ ได้ให้รายละเอียดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านมากสุด