สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มร.ชร. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมจากของเสียปลานิลเพื่อลดปัญหาการเหลือทิ้ง

29 March 2023 11:21 AM    soldas    230

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มร.ชร. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมจากของเสียปลานิลเพื่อลดปัญหาการเหลือทิ้ง" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมี ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จุมปา คณะวิทยาการจัดการ รายงานผล "นวัตกรรมผลิตก๊าซชีวภาพบอลลูนแก๊สพลังงานสะอาด" ให้แก่กลุ่มปลานิลพัฒนา หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการพัฒนาสามารถนำของเสียจากปลานิลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นก๊าซชีวภาพทำให้เกิดการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงในครัวเรือน

อ่านมากสุด