สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มร.ชร. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม “การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่รังไหมออแกนิค”

29 March 2023 09:57 AM    soldas    212

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ(สทบ.) มร.ชร. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม “การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่รังไหมออแกนิค” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกุล อาจารย์ ดร.อรวรรณ วนะชีวิน และอาจารย์ปิยดา ยศสุนทร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตสบู่รังไหมให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 20 คน กิจกรรมได้รับความสนใจและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกระบวนการที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

อ่านมากสุด