สำนักวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินงานวิจัย และพัฒนาชุมชนบ้านหนองอ้อ อ.แม่จัน เชียงราย

01 February 2021 15:16 PM    tourismhotel    474

30 มกราคม 2564 : โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว ได้ดำเนินงานวิจัย และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหมู่บ้านหนองอ้อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในท่องถิ่นให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจักรพันธุ์ กรณีย์ (เชฟจากโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

อ่านมากสุด