สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กาจัดทำ Thailand community Big Data (TCD)”

21 March 2023 12:01 PM    tti    251

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กาจัดทำ Thailand community Big Data (TCD)” ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้แก่ หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Thailand community Big Data (TCD) ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวิร์ บีไอ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

อ่านมากสุด