มรภ.เชียงราย ลงนามความร่วมมือกับ มรภ.ภาคเหนือ 8 แห่ง เรียนวิชาศึกษาทั่วไปข้ามสถาบันและสะสมหน่วยกิตได้

02 March 2023 16:26 PM    admin    106

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษารายวิชาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย มรภ.เชียงใหม่, มรภ.ลำปาง, มรภ.อุตรดิตถ์, มรภ.กำแพงเพชร, มรภ.นครสวรรค์, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.เพชรบูรณ์ และ มรภ.เชียงราย โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในรูปแบบต่างๆ เรียนข้ามสถาบันได้ สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตได้ โดยจะมีทั้งวิชาที่เปิดสอนแบบ Onsite และ Onlineในระบบ MOOCs (Massive Open Online Course) อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน บุคลากร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกันอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

อ่านมากสุด