50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดยิ่งใหญ่ ประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ โชว์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

02 March 2023 16:23 PM    admin    129

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลวัตการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดงานภาควิจัยและนวัตกรรมในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การแสดงผลงาน Science Show โรงเรียนสาธิตฯ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่ 1.ผลงานนวัตกรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 2.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทุนสนับสนุนงานพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 3.ผลงานนวัตกรรมกับการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 4.ผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 5.ผลงานการวิจัยที่มีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและพัฒนาประเทศ

อ่านมากสุด