ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรและนำเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

13 February 2023 16:04 PM    tti    234

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม นางเพ็ญศรี มลิทอง เป็นวิทยากรและนำเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้กับนักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา จำนวน 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี พระสุนิล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับแนวการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านองค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมและเกิดความเชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนรู้ต่อไป
สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938

อ่านมากสุด