อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ และการเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Storytelling)

25 January 2023 17:09 PM    tti    184

วันที่ 25 มกราคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ และการเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Storytelling) ณ วิสาหกิจชุมชน I am Lahu อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์ทัตพงศ์ นามวัฒน์ หัวหน้าโครงการ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสรา กฤตาวาณิชย์ อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Story telling การออกแบบสื่อ และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน I am Lahu
kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

อ่านมากสุด