สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 January 2023 10:45 AM    tti    372

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ" เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราชฎรทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน ในการนี้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทำการแจกแก่บุคคลที่สนใจเพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จำนวน 50 ชุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

อ่านมากสุด