สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมประโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อำเภอเแม่จัน จังหวัดเชียงราย

16 January 2023 11:07 AM    tti    274

วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมประโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอเแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาสินต้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น(ข้าวหอมแม่จันเชียงราย)ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

อ่านมากสุด