สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย (ปีที่3)

16 January 2023 11:02 AM    tti    230

6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน และนางสาวจิราพร แสบงบาล บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย (ปีที่3) โดยนางสาวทัศนีย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารกลุ่ม การคัดเลือกผู้นำกลุ่ม (Cluster Development Agent : CCA) และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ณ แสนโฮเทล เชียงราย

อ่านมากสุด