สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาแนวโน้มและทิศทางความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

06 January 2023 14:22 PM    tti    343

22-23 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ธรรมตินและนางสาวมลฑิรา ไชยล้อม บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการสัมมนาแนวโน้มและทิศทางความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (PGS) กับ มกอช. ได้ทำความเข้าใจในแนวโน้มและทิศทางความสำเร็จของกลุ่มต่างๆร่วมกัน รวมถึงเข้าใจบทบาทและความสำคัญของสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกร PGS จากโครงการของ มกอช. ได้แก่ จ.เชียงราย ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และกำแพงเพชร รวมทั้งยังมีจังหวัดภาคเหนืออื่นๆมาร่วมสัมมนาเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ จ.ลำพูน และเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านมากสุด