สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

06 January 2023 14:18 PM    tti    282

4 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน นางสาวมลฑิรา ไชยล้อมและนางสาวจิราพร แสบงบาล บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านมากสุด