สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนางสาวทัศนีย์ ธรรมตินเป็นวิทยากรบรรยายการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารกลุ่ม การคัดเลือกผู้นำกลุ่ม (Cluster Development Agent : CCA)

06 January 2023 14:16 PM    tti    332

6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน และนางสาวจิราพร แสบงบาล บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย (ปีที่3) โดยนางสาวทัศนีย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารกลุ่ม การคัดเลือกผู้นำกลุ่ม (Cluster Development Agent : CCA) และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ณ แสนโฮเทล เชียงราย

อ่านมากสุด