สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริหารจัดการฟาร์มเมล่อน

19 December 2022 15:58 PM    tti    229

15-16 ธ.ค. 65 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น"การบริหารจัดการฟาร์มเมล่อน" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู และเจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่้อนำองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงการเพาะปลูกเมล่อนในโรงเรือน มาถอดเป็นกระบวนการที่สามารถขยายผลชุดความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแล การจัดการต่อศัตรูพืช การบำรุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เรียนรู้การเพาะปลูกและกระบวนการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ชร. สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้

อ่านมากสุด