[ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก (รมว.อว.) มอบนโยบายขับเคลื่อนฯ “ธัชชา” (TASSHA)]

28 April 2022 13:23 PM    admin    296

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธานประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชา” และ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู” ในการนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันนำไปสู่การขยายผลด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยสู่การขยายผลการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรูปแบบการขยายผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อสื่อสารทั้งในและต่างประเทศให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก การรับมอบนโยบายครั้งนี้ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ หอปรัชญา ร.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านมากสุด