ศ. เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

02 March 2022 09:47 AM    admin    458

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายขอแสดงความยินดีแด่ ศ. เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


อ่านมากสุด