วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับทีม HIDA จาก มรภ.สวนสุนันทา

21 January 2022 15:20 PM    stam    880

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล : HIDA (Health Innovation Digital Age) นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทางตลาดภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านมากสุด