พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

15 October 2021 09:11 AM    admin    295

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ คุณนงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ในการนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการรายงานสรุปผลการดำเนินงานในสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 3.ด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครู และตัวแทนผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านต่อท่านองคมนตรีและ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ที่ปรึกษาอธิการบดี และตัวแทนจากส่วนราชการในท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของท่านองคมนตรีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มร.ชร.


อ่านมากสุด