ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

08 April 2021 10:14 AM    ita    9715แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ URL อ้างอิงข้อมูล
O1 โครงสร้าง

https://www.crru.ac.th/2021/about/organiz_chart

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.crru.ac.th/2021/about/structure

O3 อำนาจหน้าที่

https://www.crru.ac.th/2021/about/authority


- พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/59

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://www.crru.ac.th/2021/about/strategic_plan

O5 ข้อมูลการติดต่อ

https://www.crru.ac.th/2021/https://www.crru.ac.th/2021/about/contact_us

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/all

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.crru.ac.th/2021/news


- งานวิชาการ

https://www.crru.ac.th/2021/academic


- งานวิจัย

https://www.crru.ac.th/2021/research


- พระบรมราโชบาย

https://www.crru.ac.th/2021/royal_policy


- บริการวิชาการ

https://www.crru.ac.th/2021/community_service


- ก้านบัว plus

https://www.crru.ac.th/2021/kanboaplus

O8 Q&A

https://www.crru.ac.th/2021/webboard

O9 Social Network

https://www.facebook.com/CRRUNEWShttps://www.youtube.com/channel/UCtOwU-Xkg1tXBHHMDY7zSSg

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210329100548_1.pdf

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210507154240_1.pdf

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210405142056_1.pdf http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210329094629_1.pdf
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/position/requestinghttps://personnel.crru.ac.th/page/psn/position/support_type/22


- กองบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/manual_detail/387


- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

https://reg2.crru.ac.th/reg/index.php/web/general/list_work_manual


- กองคลัง

http://gfmis.crru.ac.th/web/index.php?page=manual


- กองนโยบายและแผน

http://planning.crru.ac.th/fileUp/4/20210408094603_4.pdf http://planning.crru.ac.th/fileUp/4/20210408094654_4.pdf http://planning.crru.ac.th/fileUp/4/20210408094750_4.pdfhttp://planning.crru.ac.th/fileUp/4/20210408094839_4.pdf http://planning.crru.ac.th/fileUp/4/20210409092739_4.pdf

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg2.crru.ac.th/reg/index.php/web/general/list_doc

- กองพัฒนานักศึกษา

http://snk.crru.ac.th/snkblog/how_connecthttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/01.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/02.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/03.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/06.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/08.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/10.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/11.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/13.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/15-1.pdfhttp://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/15-2.pdfhttp://aso.crru.ac.th/asoblog/assets/pdf/16.pdf


- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://aritc.crru.ac.th/aritc/uploads/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99-OPAC-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdfhttps://aritc.crru.ac.th/aritc/uploads/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20e-book%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9AUser.pdfhttps://aritc.crru.ac.th/aritc/index.php/home/kn/show/1https://aritc.crru.ac.th/aritc/uploads/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

https://reg2.crru.ac.th/reg/index.php/web/general/list_chart


- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://report.crru.ac.th/db2/report/index.php/room/index


- กองพัฒนานักศึกษา

http://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/17.pdf

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

https://drive.google.com/file/d/1bSmyufqCsiisizWwotAuqYtl9ngUGiHH/view


- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://report.crru.ac.th/db2/report/index.php/survey/index


- กองพัฒนานักศึกษา

http://snk.crru.ac.th/snkblog/assets/pdf/16.pdf


- กองคลัง

http://gfmis.crru.ac.th/web/index.php?page=satisfaction_result


- กองบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/389

O17 E–Service

https://www.crru.ac.th/2021/service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210329100548_1.pdf

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210507154240_1.pdf

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210405142056_1.pdf http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210329094629_1.pdf

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.crru.ac.th/cru2013/show_bids.asp

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/2564/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%A8.2564.pdf
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document//2563/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-2563.pdf
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/planhttps://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/383https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/382


https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/plan_detail/384

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/383


กิจกรรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/news/psn_detail/385


- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/386


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/390

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/gallery/view/140


- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน รุ่นที่ 3 

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/gallery/view/138

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/download/category_detail/19/279


- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/74

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/58


- การพัฒนาบุคลากร

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/73https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/51


- การขอตำแหน่งทางวิชาการ

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/position/requesting


- การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/position/support_type/24https://personnel.crru.ac.th/page/psn/position/support_type/22


- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/120https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/121https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/42https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/135


- การสร้างขวัญกำลังใจ

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/260


- การดำเนินการทางวินัย

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/64

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/380


รายงาน (SSR) กองบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/381


- รายงานประจำปี 2563 กองบริหารงานบุคคล

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/km_detail/379

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/64https://personnel.crru.ac.th/page/psn/regulations/detail/47https://personnel.crru.ac.th/psn_web/uploads/files/file201906250935001561430101.pdf
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.crru.ac.th/hotline/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOs60lSvFEJj3U1PMTzH8QUTnDJNMplT7lZWxjdJvml4ctbw/viewform

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://personnel.crru.ac.th/page/psn/info/complaint

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www.crru.ac.th/hotline/https://www.crru.ac.th/2021/webboardhttps://www.facebook.com/CRRUNEWShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOs60lSvFEJj3U1PMTzH8QUTnDJNMplT7lZWxjdJvml4ctbw/viewform

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- ร่วมดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต

https://www.crru.ac.th/2021/community_service/detail?id=683https://www.crru.ac.th/2021/academic/detail?id=682


https://www.crru.ac.th/2021/community_service/detail?id=673https://www.crru.ac.th/2021/community_service/detail?id=672https://www.crru.ac.th/2021/community_service/detail?id=666https://www.crru.ac.th/2021/academic/detail?id=624https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4061030707322055&type=3https://social.crru.ac.th/news/79


https://social.crru.ac.th/news/77https://www.facebook.com/niticrru/posts/3508596015904437https://www.facebook.com/niticrru/posts/3548800648550640http://tourismhotel.crru.ac.th/sot2017/mou-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a/


- ร่วมดำเนินงานด้านการวิจัย

https://www.crru.ac.th/2021/research/detail?id=734


- ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

https://www.facebook.com/watch/?v=2523788104532405https://social.crru.ac.th/news/86https://aritc.crru.ac.th/2021/gallery/detail?id=379

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=781


- ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดี

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=778


- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการ

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=783

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=778


- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการhttps://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=783
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://qa.crru.ac.th/Admin/Document/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://qa.crru.ac.th/Admin/Document/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=783

- คณะครุศาสตร์

http://edu.crru.ac.th/pr1.html


- คณะมนุษยศาสตร์

http://human.crru.ac.th/human/index.php/hm/page/gallery_detail/1/143


- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

http://www.ind.crru.ac.th/home/https://www.facebook.com/media/set/?vanity=intechcrru&set=a.4019518868136740


- คณะวิทยาการจัดการ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4089134287845030&type=3


- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/photo?fbid=2979297822289680&set=pcb.2979300688956060


- สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

https://scit.crru.ac.th/crru_scit/webs/news/detail/01/657


- สำนักวิชาสังคมศาสตร์

https://social.crru.ac.th/news/100https://social.crru.ac.th/news/101https://social.crru.ac.th/news/102


- สำนักวิชาการท่องเที่ยว

http://tourismhotel.crru.ac.th/sot2017/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=780

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=785

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://planning.crru.ac.th/fileUp/1/20210329102317_1.pdf

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=784


- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=782

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=786


- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.crru.ac.th/2021/contents/detail?id=785

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9715...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090