[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.ฝึกอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)” รู้ทันป้องกันโควิด-19]

21 January 2021 10:01 AM    oprc    954

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำคณะ (อสค.)ที่จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดระหว่าง วันที่ 20 และ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีตัวแทนจากทุกๆ คณะเข้ารับการอบรม โดยมีการการอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.ระบาดวิทยาของไวรัสโคโรนา 2019 3.แนวทางการคัดกรอง COVID 19 4.การตรวจ Rapid Test COVID 19 โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว 5.การแปลผลเลือดจาก Rapid Test COVID 19 6.เทคนิคการล้างมือ 7 ขั้นตอน 7.การตรวจวัดสัญญานชีพ 8.การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 9.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10.ฝึกปฏิบัติการทำแผล/การพันดาม และ 11.ยาและการใช้ยาเบื้องต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยบุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถภายใต้ใบประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด อาทิ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยมี ผศ.ดร.วัชรพงศ์ เรือนคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการการฝึกอบรมซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการอยู่ร่วมกับสถานการณ์การการแพร่ระบาดของ COVID 19 ได้อย่างปลอดภัยบนพื้นฐานด้วยการมีสติและปัญญา ไม่แตกตื่น ไปตามกระแสข่าวสารที่แพร่หลายไปในสังคม

อ่านมากสุด