[มร.ชร.ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แนวทางการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือจังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย กับมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน]

21 January 2021 09:30 AM    oprc    846

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหาแนวทางดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือ ตามกรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ของจังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย กับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหน่วยงานในส่วนของจังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายณัฐนนท์ จองคำ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย