CRRU ยุวชนอาสา

12 January 2021 14:48 PM    admin    16711. โครงการการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้นกก โดยยุวชนอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
คลิ๊ก
2. โครงการยุวชนอาสาสร้างสุข เติมพลังสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ชุมชน ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

คลิ๊ก
3. การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวโดยประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์และติดตามผู้ป่วยความดันโลหิตผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยยุวชนอาสาใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
คลิ๊ก

อ่านมากสุด