คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

19 November 2020 10:58 AM    stam    272

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แก่ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี รศ.ดร.จันทนา วัฒนากาญจนะ และ รศ.ดร.สมบัติ เบญจศิริมงคล ที่มาเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


เพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9714...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090