วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน ที่จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท ข

18 November 2020 15:09 PM    stam    34234

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันที่จัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท ข ที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 16 สถาบัน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ


ติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยได้ที่ https://www.stam2002.com/trend-sub.php?id=6

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9715...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090