นศ.นิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) มร.ชร. ชนะเลิศสื่อวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ” ระดับประเทศ

30 October 2020 14:06 PM    oprc    424

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ระดับประเทศ จากการผลิตคลิปวิดีโอ โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" (Save Zone, No New Face) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีม “ลืมชาร์จโรนิน” ประกอบด้วย 1. นายรุ่งเรือง โปธา (พี่เบิร์ต) 2. นายภูวดล หอมหวาน (พี่บาส) 3. นายฐิติกร สิทธิพรม (พี่โอม) 4. นายวรรณชัย คำจันทร์ (พี่อ่อน) 5. นายธนวัฒน์ คงรอด (พี่อ๊อฟ) โดยมี อ.กฤษณะ แสงจันทร์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านมากสุด...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    468