นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

28 October 2020 22:55 PM    stam    222

          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 7 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัยการแพทย์ฯ

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9714...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090