ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

01 October 2020 10:03 AM    admin    254

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้อมูลวิชาการและกฏหมายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ พระราชกำหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตลอดจนเอกสาร/บทความทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจสามารภสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกตามลิงค์แนบ https://lis.parliament.go.th/law/


อ่านมากสุด...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    65