ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2 แอดไลน์กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ตาม QR Code

26 June 2020 15:34 PM    chat    1351

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2

แอดไลน์กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ตาม QR Code ชื่อกลุ่ม ประสานงานจ้างงาน ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อเข้าไลน์กลุ่มแล้ว ให้บอก ชื่อ และนามสกุล

Files attach

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9715...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090