สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มช.ชร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08 August 2023 16:20 PM    tti    11938

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ในการนี้่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดฯ มร.ชร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ โดยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่หาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ในการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการปลูกชาร่วมกับป่า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

อ่านมากสุด