สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ร่วมงานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ”

22 May 2023 15:52 PM    soldas    117

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ร่วมงานกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือจำนวน 8 แห่ง ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตนเองได้ร่วมพัฒนาและสนับสนุน มาออกบูธแสดงผลิดภัณฑ์ โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ในการจัดทำ และลำดับขั้นตอน วิธีการของการใช้แพลตฟอร์ม RJ38 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว และคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง ได้ร่วมเยี่ยมชมตามบูธต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ได้นำผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดง โดยมีอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในครั้งด้วย

อ่านมากสุด