สำนักยุทธศาสตร์ฯ มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรม “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)” ยกระดับคุณภาพชีวิต-เศรษฐกิจฐานราก จ.เชียงราย-พะเยา

18 April 2023 12:50 PM    soldas    299

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักฯ จัด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมการอบรมฯ ณ บ้านแซวการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามพระราโชบาย “การยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ จากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และร่วมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่า ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานร่วมกับชุมชนนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้นำชุมชนให้เป็นนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากร่วมกันในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์ของ จ.เชียงราย-พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้อย่างเข้มแข็ง

อ่านมากสุด