สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

29 March 2023 11:32 AM    soldas    377

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ในพื้นที่เป้าหมาย 11 พื้นที่ ได้แก่ ได้แก่ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น และตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ (สทบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการฯ ลงพื้นที่จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิด BCG ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี พระสุนิล และอาจารย์วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้

อ่านมากสุด