สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผ้าล้านนาด้วยกระบวนการออกแบบขั้นสูงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตัดเย็บขั้นสูง โอด์ กูตู และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Pimpa Paris

29 March 2023 11:25 AM    soldas    29894

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ (สทบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผ้าล้านนาด้วยกระบวนการออกแบบขั้นสูง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์พา คำพับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตัดเย็บขั้นสูง โอด์ กูตู และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Pimpa Paris เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน

อ่านมากสุด