ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)