สภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://council.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ 1706

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทร
สภาคณาจารย์และข้าราชการ http://senate.crru.ac.th/ -

หน่วยงานจัดการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม http://toh.crru.ac.th/ 0-5377-6088
คณะครุศาสตร์ http://edu.crru.ac.th/ 0-5377-6014
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ https://scit.crru.ac.th/ 053776000 ต่อ 1671
คณะนิติศาสตร์ http://law.crru.ac.th/ 0-5377-6137
คณะบัญชี http://accounting.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ 1237
คณะพยาบาลศาสตร์ https://nu.crru.ac.th/ -
คณะมนุษยศาสตร์ http://human.crru.ac.th/ 0-5377-6013
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ http://popa.crru.ac.th 0-5377-6131
คณะวิทยาการจัดการ http://ms.crru.ac.th/ 0-5377-6016
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ http://hs.crru.ac.th/ 0-5377-6526
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://science.crru.ac.th/ 0-5377-6011
คณะสังคมศาสตร์ https://social.crru.ac.th/ 0-5370-2870
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.ind.crru.ac.th/ 0-5377-6015
บัณฑิตวิทยาลัย http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/index.php/main 0-5377-6026
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก http://www.stam2002.com/ 0-5377-6063

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์ เบอร์โทร
กองกลาง - สำนักงานอธิการบดี http://general.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ 1700 , 1704 - 1708
กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ - สำนักงานอธิการบดี http://ccprd.crru.ac.th 0-5377-6030
กองคลัง - สำนักงานอธิการบดี http://gfmis.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ งานการเงิน 1727, งานธุรการ งานพัสดุ 1725, 1726
กองนโยบายและแผน - สำนักงานอธิการบดี https://planning.crru.ac.th/ 0-5377-6035
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - สำนักงานอธิการบดี http://buildings.crru.ac.th/ 0-5377-6027
กองบริหารงานบุคคล - สำนักงานอธิการบดี http://personnel.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ 1849 - 1852
กองพัฒนานักศึกษา - สำนักงานอธิการบดี http://snk.crru.ac.th/ 0-5377-6019
กองพัฒนาระบบบริหารและงานประกันคุณภาพ https://qa.crru.ac.th/ 053-776136 ต่อ 1838
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://clli.crru.ac.th/ 053-776-008 ภายใน 1008
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน http://biodiversity.crru.ac.th/ 0-5377-6028
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ http://liga.crru.ac.th/ 0-5377-6031
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ OUR TEAM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.crru.ac.th/ 0-5377-6020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ctc.crru.ac.th 0-537-76211
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://reg2.crru.ac.th/ 0-5377-6018
หน่วยตรวจสอบภายใน http://internalaudit.crru.ac.th/ 0-5377-6000 ต่อ 1840
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://satit.crru.ac.th/ 0-5377-6022

หน่วยงานบริการ

โครงการตามพระราชดำริ

อ่านมากสุด