สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

13 February 2023 16:02 PM    tti    193

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ และมีกิจกรรมมากมายดังนี้
- การบรรยาย เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุทธิ มลิทอง
- การบรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นางเพ็ญศรี มลิทอง
- การบรรยาย เรื่อง การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและการใช้ประโยชน์จากภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ โดย นายณัฐกิตติ์ มาฟู
- การบรรยาย เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วยเทคนิคสีน้ำ เทคนิคการลงสี ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วย โดย นายเศรษฐศักดิ์ สมุดความ
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ และนักศึกษา ปี 2 ปี 3 โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ และข้าราชการครูเกษียณ รวมจำนวน 40 ท่าน
ซึ่งภาพวาดทางพฤกษศาสตร์นั้น ถือเป็นสื่อที่ใช้สื่อความหมายทางธรรมชาติชนิดหนึ่งโดยใช้งานทางด้านศิลปะในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพืชในรูปแบบของการวาดภาพและยังเป็นการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิชาการโดยใช้งานด้านศิลปะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการศึกษา และยังเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไป
สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin

อ่านมากสุด