วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย

25 June 2022 14:03 PM    stam    181

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบอาชีพจริงและเป็นแนวทางการทำงานในอนาคต ในทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านมากสุด