วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20 June 2022 14:01 PM    stam    1652

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนำโดย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย อ.พท.ณิศรา ชัยวงค์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาบุคลกรและเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านมากสุด