สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรื่อง การขึ้นรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต

01 September 2023 11:20 AM    tti    73

เมื่อวันที่ิ 31 สิงหาคม 2566 ฝ่ายงานอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรื่อง การขึ้นรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตแยมคราฟต์ช็อกโกแลต ให้กลับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ดีดอยตุง ณ โดยมี ผศ. ดร.มยูร ใยบัวเทศ รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย นักวิจัยในโครงการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ), อาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ, อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ภู่พวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทกูล และนายสุรินทร์ บุญทราย เป็นวิทยากรบรรยายปฏิบัติ รวมถึงให้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ ฯ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งกลุ่มชุมชนจะผลิตแยมคราฟต์ช็อกโกแลต เพื่อออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

อ่านมากสุด