มูลนิธิพัฒนาชุมชนและภูเขา จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน

25 August 2023 18:41 PM    stam    101

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการแพทย์ฯนำโดยคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและภูเขา จังหวัดเชียงรายที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการการดูแล รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติและเด็กเยาวชนชาติพันธุ์ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรชนเผ่าด้วย

อ่านมากสุด