สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย

18 August 2023 09:43 AM    tti    76

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ มร.ชร. จัดกิจกรรม "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย" ณ บ้านศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย “น้ำ” เป็นต้นกำเนิดและมีความสำคัญสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยเฉพาะมนุษย์ต้องใช้น้ำ และมีความสัมพันธ์อยู่กับน้ำในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามน้ำที่นำมาใช้ต้องมีความสะอาด ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ดูแลระบบการผลิตน้ำและผู้ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโค เพื่อให้มีการดูแลระบบการผลิตน้ำ ตลอดถึงการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการอ่านรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำเทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

อ่านมากสุด