“มหัศจรรย์สมุนไพรไทย” ในงานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

12 August 2023 14:22 PM    stam    125

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.นำโดยคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยงวงค์ ร่วมจัดนิทรรศการมหัศจรรย์สมุนไพรไทยในงานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมเน้นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร เพื่อรักษาโรค กิจกรรมเรียนรู้การเจ็บป่วยและการตรวจร่างกายเบื้องต้น ฝึกทำยาสมุนไพรอย่างง่ายที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจสมุนไพรและหลักสูตรแพทย์แผนไทย STAM2002 ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ


เพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด