วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับโรงเรียน อบจ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

08 August 2023 17:44 PM    stam    145

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ไทย ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและการทำยาอย่างง่าย ให้แก่นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 77 คน และคณะครู ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด