สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรจัดกิจกรรม ฝ่ายงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม การอบรมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต

04 August 2023 09:24 AM    tti    240

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรจัดกิจกรรม ฝ่ายงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม "การอบรมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ดีดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวเปิดการอบรม และมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ ได้สร้างแนวคิดเพื่อหาแนวทางการนำวัสดุเหลือใช้เปลือกโกโก้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

อ่านมากสุด